28 October 2009

دفتر جمعیت تلاش برای جهانی شایسته کودکان پلمپ شد


طبق خبر رسیده توسط فعالین جمعیت تلاش برای جهانی شایسته کودکان، دفتر کار و محل آموزش این سازمان غیر دولتی ( ان جی او ) فعال در زمینه مسایل کودکان، بویژه کودکان کار و خیابان، نوسط افرادی که مرجع شان ناشناس بود پلمپ و به تعطیلی کشیده شد
. دفتر جمعیت تلاش برای جهانی شایسته کودکان پلمپ شد!
طبق خبر رسیده توسط فعالین جمعیت تلاش برای جهانی شایسته کودکان، دفتر کار و محل آموزش این سازمان غیر دولتی ( ان جی او ) فعال در زمینه مسایل کودکان، بویژه کودکان کار و خیابان، نوسط افرادی که مرجع شان ناشناس بود پلمپ و به تعطیلی کشیده شد!
تلاش و پی گیری مسئولین این سازمان برای رفع موانع تاکنون بدون پاسخ و نتیجه مانده و کماکان بدنبال بازگشایی این مرکز می باشند.
لازم به ذکر است که این سازمان از سال 83، بطور مستمر فعالیت کرده و طی این سال ها تلاش های شایانی را در عرصه دفاع از حقوق کودکان ارایه کرده است.
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان ضمن محکوم کردن این اقدام توجیه ناشدنی، خواهان فک پلمپ توسط سازمان و مرجع مربوطه و رفع موانع و مشکلات بر سر راه فعالیت این سازمان بوده و بدینوسیله حمایت و پشتیبانی خویش را از این سازمان مدافع حقوق کودکان اعلام و خواهان حمایت همه افراد، سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق کودکان از این سازمان مردم نهاد می باشد.

جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

5 آبان 1388
.

No comments:

Post a Comment