28 October 2009

افزایش تعداد کودکان اجاره ای در کشور

جهان نیوز: تعداد کودکان اجاره ای و کولی به دلیل ضعف نهادهای نظارتی و رفتار های سلبی در برخورد با موضوع تکدی گری در حال افزایش است.
بررسی چند نهاد پژوهشی نشان می دهد که در حال حاضر بسیاری از کودکانی که بدون شناسنامه هستند و اغلب نیز دارای تبعیت دوگانه هستند برای تکدی گری و بعضا کار در برخی کارگاههای اقتصادی اجاره می شوند. اگر چه رقمی دقیقی از این تعداد کودک نیست اما برخی پژوهش های میدانی حاکی از افزایش این تعداد کودک مخصاصا در شهرهای بزرگ است.
برخورد سلبی و غیر ریشه ای با متکدیان باعث شده است باندهای تجاری با اجاره کردن این کودکان آنها را جهت بادکنک فروشی ،فال فروشی ،اسپند دود کنی و شیشه پاک کنی ... به کار بگیرند.
چندی پیش از بلاتکلیفی کودکان دارای تبعیت دوگانه و شناسنامه نداشتن تعداد قابل توجهی از این کودکان در کشور گزارش شده بود.
گفته می شود این كودكان اجاره ای اغلب شناسنامه ندارند و موجودیت آنها از سوی خانواده‌هایشان هم پذیرفتنی نیست.

No comments:

Post a Comment