10 October 2009

مردم براي نجات بهنود بسوي زندان اوين حركت ميكنند

اكرم از اعدام نجات يافت٬
مردم براي نجات بهنود بسوي زندان اوين حركت ميكنند
ده اكتبر روز جهاني عليه اعدام را در حالي پشت سر ميگذاريم كه در دنيا در صدها تجمع و مراسم و جلسه٬ ميليونها نفر انزجار خود از اعدام و قتل عمد توسط دولتها را اعلام كردند و در همه جا يكي از موضوعات مهم٬ اعتراض عليه جمهوري اسلامي ايران و اعتراض به اعدام كودكان و نوجوانان بود. چند ساعت ديگر ده اكتبر روز جهاني اعدام به پايان ميرسد و شايد با پايان يافتن اين روز٬ زندگي يك نوجوان اسير جمهوري جنايت اسلامي نيز به پايان برسد. بهنود شجاعي را ممكن است جلادان حكومت اسلامي اعدام كنند. اما مخالفين قتل عمد دولتي و معترضين به جانيان بعد از مبارازت فشرده چند روز اخير براي نجات بهنود ٬ اكنون منتظر اتفاقات در مقابل زندان اوين هستند.
تا چند ساعت ديگر٬ زندان اوين ميدان زور آزمايي بين مخالفين مرگ و قتل عمد دولتي با جمهوري اسلامي ايران خواهد شد. تا چند ساعت ديگر سرنوشت مرگ و يا زندگي بهنود شجاعي و احتمالا دو نفر ديگر كه اسامي آنها اعلام نشده٬ به اين مقابله مردم با جنايتكاران گره ميخورد.
گفته ميشود مادر ندا و سهراب و مادران و پدران زيادي بطرف در زندان اوين حركت ميكنند.
امروز قرار بود كه اكرم مهدوي نيز اعدام شود. خوشبختانه چند ساعت قبل خبر مسرت بخش٬ نجات اكرم از اعدام را شنيديم . اين يك واقعه مهم است٬ خبرها حاكي است كه يكي از اعضا خانواده مقتول با اعدام اكرم مخالفت كرده است.بدين ترتيب اكرم امشب اعدام نميشود. ما براي لغو قطعي حكم اعدام اكرم به فعاليتهاي خودمان ادامه خواهيم داد. .
ما در اين ساعات ٬ كه لحظات آخر زندگي بهنود است٬ همه اميدمان به تجمع بزرك مردم در مقابل زندان اوين است. باشد كه با اين حركت اعتراضي كه بدنبال ارسال صدها و هزاران نامه اعتراضي و اعتراض نهادهاي متعدد و سازمانهاي مختلف به اين حكم است٬ بتوانيم بهنود شجاعي جوان را از مرگ نجات دهيم

.
زنده باد جنبش عليه اعدام
زنده باد مبارزات گسترده مردم عليه جمهوري جنايت اسلامي

كميته بين المللي عليه اعدام
۱۰ اكتبر ۲۰۰۹

.

READ MORE...

خاموشی مسئولا‌ن در ارائه آمار مربوط به كودكان كار

روزنامه آفتاب یزد: كودكاني كه هرگز كودكي نكرده‌اند ‌برخي كودكان روزانه 12-10 ساعت در محيط‌هاي كار مرطوب و نامناسب، كارگري مـي‌كـنـنـد. خـصـومـت بـا ‌ديـگـران، ‌انـتـقـام‌گـيـري، پرخاشگري و ساير احساس‌هاي منفي در اثر حس‌هاي تبعيض به وجود آمده در اين ‌كودكان به اوج خود مي‌رسد.13 سال بيشتر ندارد اما تمام خواسته ها وآمالش مثل يك پسر بالاي 25سال است. ‌تمام انگيزه اش شاد كردن خواهر 3ساله خود با خريدن يك عروسك بوده يا شايد هم براي فرار از ‌شكنجه هاي ناپدري، روز و شب به فكر كسب درآمد است. . وقتي كار مي‌كند چهره خشن به خود مي گيرد ‌اما به محض اينكه لحظه فراغ‌از كار مي رسد ، شايد هنگام خواب ، بالش خوابش پـــــــر از اشـــــــك حـــســــــرت روزگــــــار ‌بــــــاشــــــد. ‌به گزارش ايلنا، باز هم يك سال از روز جهاني كودك سال گذشته، سپري شد و روز جهاني كودك ديگري ‌آغاز شد. شايد پدر و مادر كودكي كه هميشه در پنبه بزرگ شده و اجازه نداده‌اند كه قند در دلش آب شود، اين ‌روز را براي كودكشان جشن بگيرند و هديه گران قيمتي را به او تقديم كنند، اما نمي‌توان تا اين حد خوش بين بود چرا كه كودكان بسياري هستنـد كـه حتـي نمـي‌تـواننـد بـرنـامه‌هاي‌ ويژه تلويزيوني اين روز را ‌مشاهده كنند و اين روز را نيز مانند روزهاي ديگر به سختي به صبح مي‌رسانند. ‌كودكان كار در روز جهاني كودك هم از حال و روز خود غافلند و حتي ‌نمي‌دانند مطالبي كه طي سال به كودكان مانند خودشان اختصاص پيدا مي‌كند در چه زمينه‌اي است. ‌سعيد مدني آسيب‌شناس اجتماعي تاكيد مي‌كند: وزارت كار كه متولي اصلي ‌نظارت بر كار كودكان است نه تنها هيچ گزارش مستندي از وضعيت كودكان ندارد، بلكه بازرسان اين ‌وزارتخانه، تنها براي نظارت بر وضعيت گروه‌‌هاي بزرگسال‌ متمركز شده‌اند و بر شرايط كار كودكان نظارتي ‌ندارند به طوري كه كارفرمايان نيز مسائل و شرايط كودكان را از اين بازرسان مخفي نگاه مي‌دارند. ‌وي با بيان اينكه سازمان‌هاي حمايتي مي‌توانند زمينه‌هاي لازم را براي ورود اين كودكان به آموزش فراهم كنند ‌ادامه مي‌دهد: چنانچه در برخي از مناطق محروم، مدارس مناسبي براي ادامه تحصيل كودكان وجود ندارد و يا ‌در مناطق شهري كشور ساعات كار كودكان، اجازه تحصيل به آنها نمي‌دهد، بايد شرايطي فراهم شود كه ‌كودكان بعد از ساعت كار بتوانند ادامه تحصيل بدهند اما در حال حاضر از اين منظر با كاستي‌هاي زيادي ‌روبرو هستيم. ‌آنچه كه مهم جلوه مي‌كند، دستپاچه شدن مسئولان به هنگام دادن آمارهاي مربوط به كودكان كار بوده كه سـعـي ‌مـي‌كـنـنـد ايـن آمـار را از طريق آخرين سـرشمـاري مـربـوط بـه سال 85 مطرح كنند.‌يك عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان ايران نيز مي‌گويد: اينكه در ايران هيچ آمار ‌مشخصي در اين ارتباط وجود ندارد خودش به تنهايي معضل جديدي است و اگر آماري در اين زمينه ارائه ‌مي‌شود ناقص بوده و قابل استناد نيست، شايد به دليل قابل اطمينان نبودن آمارهاست كه كمتر مسئولي براي ارائه ‌آمار لب به اظهارنظر مي‌گشايد. ‌وي ادامه مي‌دهد: مطابق با آخرين آمارها بيش از سه ميليون كودك بازمانده از تحصيل و ترك تحصيل كــــرده ‌وجــــود دارد كــــه بـــه دلـيـــل فـشـــارهـــاي اقتصادي موجود ، راهي جز اشتغال ندارند. ‌كار در كوره‌پزخانه‌هاي جنوب تهران، زباله‌گردي، كار در كارخانه‌هاي ذوب شيشه و ... از جمله ‌كارهاي دشـوار بـراي كـودكـان اسـت كـه عـضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان ايران را مجبور به اظهارنظر در ‌مورد آنها مي‌كند؛ "ايران اگرچه مقابله‌نامه منع كارهاي دشوار براي كودكان را پذيرفته اما در اين زمينه ‌اقدامي انجام نمي‌دهد." ‌اين عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان ادامه مي‌دهد: اين كودكان، كودكي ندارند و كودكي نكردن آنها در آينده گريبانشان را مي‌گيرد و پدر و مادر خوبي براي كودكان خود نخواهند بود چرا كه از نعمت كودكي كردن محروم شده‌اند. ‌همه افراد جامعه وقتي اين كودكان را مشاهده مي‌كنند نگاه موقتي از سر دلسوزي به آنها مي‌اندازند و از ‌كنارشان به سادگي عبور مي‌كنند اما آزارهاي عاطفي و رواني وارد آمده بر روي اين كودكان، قصه ‌پرغصه‌اي دارد. ‌ به دليل سرگرم نشدن اين كودكان به بازي و ‌نشاط، بسياري از احساس‌هاي مـنـفـي در آنـها شكل مي‌گيرد و خصومت با ديــگـــران،‌انـتـقــام‌گـيــري، ‌پــرخــاشـگــري و ســايــر احساس‌هاي منفي در اثر حس‌هاي تبعيض به وجود آمده در اين كودكان به اوج خود ‌مي‌رسد و اگر اين خشم‌ها كنترل نشود، منجر به ايجاد رفتارهاي منفي در آنها مي‌شود. READ MORE...

دوست دارم که به ما اضافه شوند؛ اما از ما کم نشوند

ما اضافه شوند؛
جبار، کودک کار عضو پروژه ی آموزشی- حمایتی کودکان کار جمعیت دفاع
من یک کودک کار هستم. قلب من و تمام کودکان کار با کوچکترین لرزش فرو می ریزد؛ چه برسد به این که یکی از مدافعان این قلب های بی پناه را از آنها بگیرند.
ما و قلب ما؛ در کنار اعضاء جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان آرامش خواهیم داشت
من دوست دارم باز هم در کنار تک تک شما باشم. دوست دارم خاله شیوا را باز ببینم و ...
. دوست دارم باز هم این جمله را از خاله شیوا بشنوم، "بچه ها گچ رفت زود باشید..."
باز به یاد روزهای خوب خویش می افتم؛ تطیلات نوروز، وقتی که همه دور هم بودیم و برای کودکان کار خدمتی انجام میدادیم. من خاله شیوا، خاله فرانک، عمو حسین، هامان، عمو نادر دوست داشتنی، عمو علی، عمو بابک، خاله ندا، عمو شایان و ... همه در کنار هم بودیم.
واقعا لحظه های خوش زندگی همین لحظه هاست که در کنار یکدیگر باشیم و از همدیگر یاد بگیریم. این عزیزان مدرسه ی ما را رنگ آمیزی و گچ کاری کردند با اینکه واقعا این کاره نبودند اما با تمام وجود،کار خود را به خوبی انجام می دادند.
و من میگویم دوست دارم که به ما اضافه شوند اما از ما کم نشوند.
و دوست دارم خاله شیوا را باز هم ببینم
. . .
جبار، کودک کار عضو پروژه ی آموزشی- حمایتی کودکان کار جمعیت دفاع

.
READ MORE...

روز کودک: کودکان افغانی

تقریبا همه از معضلاتی که برای بچه ها وجود داره با خبرن. کودکان کار، کودکان خیابانی، کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست،کودکان بیماری های خاص و استثنائی و … اما متاسفانه کودکانی که در کشور ما خیلی نادیده گرفته میشن به نظرم کودکان اتباع افغانی هستن. متاسفانه این بچه ها تقریبا تحت هیچ حمایت خاصی نیستن.

. خیلی هاشون چون خانواده هاشون به صورت غیر قانونی اینجا زندگی می کنن هیچ گونه سرویس هایی دولتی و مردمی رو دریافت نمی کنن. تا اونجا که من می دونم کمیته امداد برای اینها برنامه ای نداره. بهزیستی و خیریه های دیگه هم تقریبا همینطور. حالا یا جزو سیاست هاشون نیست یا واقعا بی خبرن از وجود این بچه ها. یه بدبختی هم که وجود داره دید خیلی از فراد جامعه به افغانی هاست. خیلی ها رو دیدم که با کمک کردن به این بچه ها و خانواده هاشون مشکل دارن چون معتقدن ما بچه محروم ایرانی خیلی زیاد داریم و اون ها در اولویتن و اینکه این افغانی ها اومدن کشور ما رو خراب کردن و این دیدگاه های نژاد پرستانه و….. نمی دونم واقعا باید چی گفت.
همه مدرسه ها که بچه های افغانی رو قبول نمیکنن و اگر هم قبول کنن به دید یک خارجی و یک فرد اضافه(این طور بگم بهتره) بهشون نگاه می شه.وضعیت زندگی و خانه هاشون هم کاملا مشخصه. خیلی هاشون چون هیچ گونه خدمات بهداشتی دریافت نمی کنن بیماری های عجیب غریب میگیرن. جدا از اینکه کار هم می کنن و مورد انواع سوء استفاده ها قرار میگیرن. پلیس هم اگر متوجه بشه که برنامه ای از طرف موسسه خیریه ای برای اون ها در نظر گرفته شده متاسفانه گیر میده و این کار حتما باید با مجوز باشه.
من واقعا نمی دونم باید چه کرد. فقط دوست داشتم به بهانه این روز و توصیه وبلاگ گاوخونی از بچه ها بنویسم. اینکه بچه های افغانی ساکن کشور ما یکی ازمحروم ترین ها هستن که نه تنها از طرف دولت و خیلی از مردم فراموش شدن، بلکه ترد هم شدن و نیاز به حمایت بیشتری دارن. کمترین کاری که می تونیم براشون بکنیم اینه که به چشم یه “افغانی” نگاهشون نکنیم.
خب اینم بگم چون مربوطه به پست. جشنواره “کودک، بازی، سلامت” هم از جمعه پیش تا این جمعه تو پارک آب و آتش -بزرگراه حقانی -خیابون دیدار جنوبی از طرف شهرداری در حال برگزاریه. اگر دوست داشتید با بر و بچ و خانواده برید ببینید. حالا خود پارکه هم خودش خیلی قشنگه. مثل اینکه تازه ساختن.این خاله شادونه و اینا رو هم اون وسطا میارن
http://maryamss.wordpress.com/2009/10/06/afghan-children/

.
READ MORE...

نامه سرگشاده واحد حقوق کودک در رابطه با اجراي احکام بهنود شجاعي و صفر انگوتي

نامه سرگشاده واحد حقوق کودک در رابطه با اجراي احکام بهنود شجاعي و صفر انگوتي
آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۷/۱۸
نامه سرگشاده واحد حقوق کودک خطاب به رياست قوه قضائيه در رابطه با اعدام قريب الوقوع بهنود شجاعي و صفر انگوتي دو نوجوان زنداني عيناً در پي مي آيد
به نام خدا
رياست محترم قوه قضائيه
جناب آيت الله صادق لاريجاني
با سلام و عرض ادب، اخبار واصله به واحد حقوق کودک مجموعه فعالان حقوق بشر، حکايت از اعدام دو نوجوان محکوم به قصاص در دو هفته آتي دارد. طبق ابلاغ صورت گرفته به وکيل اين دو متهم، بهنود شجاعي سحرگاه روز يکشنبه مورخ 19/07/88 و صفر انگوتي روز چهارشنبه مورخ 29/07/88 اعدام خواهند شد.
همان گونه که مستحضريد طبق ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک -که ايران هم در سال 1372 آن را پذيرفته است- مجازات اعدام براي متهميني که زير سن 18 سالگي مرتکب جرم شدند ممنوع است. با اين وجود دادگاه اين دو نوجوان را که هر دو در سن 17 سالگي ناخواسته مرتکب قتل شدند، محکوم به قصاص نفس کرده است و با توجه به عدم رضايت اولياي دم تا اين لحظه، نگراني ها در خصوص اعدام اين دو نوجوان در تاريخ هاي اعلام شده افزايش پيدا کرده است.
بدينوسيله از جنابعالي استدعا مي نمائيم با توجه به پيوستن ايران به کنوانسيون حقوق کودک و با توجه به ممنوعيت صريح اعدام براي کودکان زير 18 سال در اين کنوانسيون، دستور فرمائيد اجراي احکام صادره براي اين افراد متوقف شده و در پرونده هايشان بازنگري لازم با توجه به مفاد پيمان نامه جهاني حقوق کودک صورت پذيرد.
توفيق روز افزون جنابعالي و همکاران محترم را در بسط هر چه بيشتر عدالت از درگاه ايزد منان خواستاريم.
با تشکر و تقديم احترام
واحد حقوق کودک مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
18 مهرماه 1388
.
READ MORE...

مراسم روز جهانی کودک در سنندج برگزار شد


به مناسبت روز جهانی کودک، جمعی از اعضای کانون دنیای شاد برای کودکان، روز گذشته، بنا به سنت هر ساله، در پارک کودک سنندج گرد هم امدند، و این روز را جشن گرفتند. امسال در حالی روز جهانی کودک توسط اعضای کانون جشن گرفته شد، که با محدودیتهای شدید، مقامات از برگزاری مراسمی که هر سال در این روز توسط این کانون و با همکاری تشکلهای دیگر برگزار می شد، ممانعت بعمل اورده بودند. مراسم با حضور جمعی از مردم شهر سنندج و در میان خانواده ها برگزار گردید، که با توجه به محدودیتهای اعمال شده، همچنان مورد استقبال گرم مردم قرار گرفت. شعار محوری مراسم امسال، لغو فوری مجازات اعدام برای کودکان بود

READ MORE...

انتقال بهنود شجاعی به زندان اوین جهت اجرای حکم اعدام

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
بنابه گزارشات رسیده از بند 6 زندان گوهردشت کرج ،صبح امروز بهنود شجاعی از زندان گوهردشت کرج به سلولهای انفرادی زندان اوین جهت اجرای حکم اعدام منتقل گردید.
. ساعت 06:00 صبح شنبه 18 مهرماه بهنود شجاعی از بند 6 زندان گوهردشت کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی زندان اوین منتقل شد . قرار است روز یکشنبه 19 مهرماه حکم اعدام او به اجرا در آیید.بهنود شجاعی در روز 10 اکتبر که روز جهانی علیه اعدام می باشد و جهانیان این روز را گرامی میدارند ولی رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ستیز با معیارهای بشری قصد اعدام او را دارد.
گفته می شود همزمان قرار است زندانی صفر انگوتی که در سن 17 سالگی مرتکب جرم شده است و خانم اکرم مهدوی 34 ساله حکم اعدام آنها به اجرا در آید.
بهنود شجاعی هفتمین بار است که اجرای حکم اعدام به وی ابلاغ می شود و 3 بار پای چوبۀ دار برده شده ولی در آخرین لحظات بر اثر فشار ها و اعتراضات گسترده بین المللی حکم اعدام وی به تعویق افتاده است.
عفو بین الملل در آخرین فرآخوانهای فوری خود در روز جمعه 17 مهرماه خواستار متوقف شدن اعدام هر 3 زندانی شده است.
قرار است که تعداد از اقشار مردم در صورت اینکه تمامی تلاشها به شکست بیانجامد و صادق لاریجانی مسر بر اجرای حکم اعدام باشد از اوایل ساعت بامداد یکشنبه شب در مقابل زندان اوین تجمع کنند و خواهان متوقف شدن حکم اعدام آنها شوند.لذا از تمامی مردم خواسته شده که در این ساعات در مقابل زندان اوین حضور به هم رسانند و مانع اجرای حکم ضد بشری اعدام شوند.در آنجا خانواده بهنود شجاعی و وکیل وی حضور دارند .
در حالی رئیس قوۀ قضائی صادق لاریجانی منصوب شده ولی فقیه علی خامنه ای دستور به اجرا در آمدن حکم را صادر می کند که خانواده مقتول رضایت خود را در حضور هنرمندان شناخته شده و شهود اعلام کرده اند و حتی از صحنه اعلام رضایت خانواده مقتول فیلم برداری شده است . همچنین چندین روحانی شناخته شده ایران فتوای لغو حکم اعدام بهنود شجاعی را بصورت کتبی اعلام کرده اند. روحانیونی که فتوای لغو حکم اعدام بهنود شجاعی را صادر کردند عبارتند از : اقای صانعی،بهجت و ناصر مکارم شیرازی هستند. ما این اسناد را که در حال حاضر در اختیار داریم در اختیار مراجع بین المللی قرار داده ایم.
حکم اعدام بهنود شجاعی حساسیت جهانی دارد و تا به حال کمیسر عالی حقوق بشر ،اتحادیه اروپا ، دولتهای مختلف و سازمانهای حقوق بشری با انتشار بیان های متعددی خواستار لغو حکم اعدام وی و سایر نوجوانانی که در انتظار مرگ بسر می برند، هستند.از طرفی دیگر ایران از امضاء کنندگان کنوانسیون حقوق کودک می باشد وملزم به اجرای مفاد آن است.
بهنود شجاعی در تاریخ 28 مرداد 1384 در یک نزاع جمعی در پارک ونک و در سن کمتر از 17 سالگی و بصورت تصادفی منجر به مرگ یک نوجوان گردید. او دستگیر و در دادگاه 74 کیفری تهران محکوم به مرگ شد و دردیوان عالی کشور حکم اعدام وی مورد تایید قرار گرفت.
اعدام زندانیان سیاسی،سنکسار، اعدام کودکان، اعدامهای دست جمعی به تایید و دستور رئیس قوه قضائیه صورت می گیرد که توسط ولی فقیه علی خامنه ای منصوب می شود و مجری دستورات و سیاستهای وی می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام کسانی که در سن کمتر 18 سالگی مرتکب جرم شده اند را بعنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر و یونیسف خواستار دخالت برای متوقف کردن اعدام ها و بخصوص اعدام نوجوانان در ایران است.
18 مهر 1388 برابر با 10 اکتبر 2009
.
READ MORE...

از رواج پدیده فرزند کشی جلوگیری شود

دبیر خانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

بیانیه به مقامهای قانون گذاری و قضایی کشور

پدیده غیر انسانی فرزند کشی بویژه دختر کشی سالهای سال است همانند جنایتی فاقد عقوبت و بدون مجازات قربانی می گیرد و در شرایط حاضر نیز پایانی برای آن متصور نیست بطور نمونه طی چند ماه گذشته تنها در یکی از استانهای جنوبی کشور خبرها و گزارشهایی از وقوع چندین فقره دخترکشی منتشر شده است. . . در یک رویداد حزن انگیز پدر 60 ساله بنام غلام دخترش "ارزو"ی 32 ساله را بدلیل داشتن سوی ظن از پای در آورده است. در یک واقعه دلخراش دیگر سعید 45 ساله فرزندش "مینا"ی 16 ساله را بدلیل اقدام به فرار از خانه به گلوله بسته و حق حیات را از دختر جوانش گرفته است و در رویدادی سومی در ماه گذشته، مربوط به کشف بقایای جسد دختر 15 ساله بنام مهناز در بیابانهای جغین که توسط یعقوب پدر 45 ساله وی به دلیل رابطه پنهانی با پسر مورد علاقه اش به طرز فجیع به قتل رسید و جسد این نوجوان در بیابان رها شده بود.
متاسفانه این قبیل جنایات تنها به استانهای جنوبی و یا حاشیه ای محدود نمیشود و بلکه همزان در تهران پایتخت نیز عباس پدری 50 ساله دختر 19 ساله اش بنام بی نظیر (نسرین) را به اتهام ارتباط عاطفی با پسری جوان با اسلحه شکاری به قتل میرساند. این در حالی است که قوانین مجازات جدی برای اینگونه جنایات در نظر نگرفته است و همانگونه که در خبر ها آمده است هفته گذشته شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران پدر نسرین را مطابق ماده 220 قانون مجازات اسلامی در مورد قتل فرزندش از مجازات معاف و اعلام نمود تنها ازآن جهت که جنایت وی به اخلال در نظم جامعه گزارش شده، برابر ماده 612 همان قانون از جنبه عمومی به 3 سال حبس محکوم کرده است.
رواج پدیده فرزند کشی و افزایش خشونت های خانوادگی در کشور تاسف و تاثر شدید سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را برانگیخته و این سازمان بر این نظر است که قتل فرزندان به ویژه دخترانی که عموماً در اثر تعصبات ناموسی، مذهبی، خانوادگی و یا موارد چون سوءظن و اشتباه و اعتیاد روی می دهد، بدلیل فقدان قوانین بازدارنده لازم وضروری و خلا قانونی، و همچنین وجود قوانین تبعیض آمیز پدر سالارانه به جنایاتی بدون عقوبت و مجازات تبدیل شده است.
به نظر این سازمان پدیده فرزند کشی که از پیگرد و مجازات جدی قانونی مصون مانده است جنایتی افسار گسیخته و نفرت آور است که روح جامعه را آزرده ساخته و افکار و اذهان عمومی و احساسات هر انسانی را جریحه دار نموده است.
از این رو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از دستگاه های قانون گذاری و قضایی کشور درخواست میکند نسبت به ابطال قوانینی که متضمن آزادی عمل و یا مصونیت از مجازات مرتکبین به اینگونه اعمال غیر انسانی است، اقدام عاجل نموده و همزمان با انجام تمهیدات حقوق قانونی و قضایی ضروری و تعیین و اجرای مجازات های مناسب برای والدین و پدرانی که فرزندانشان را به قتل میرساند از رشد و گسترش این پدیده شوم و انزجار بر انگیز در جامعه به طور جدی جلوگیری بعمل آورد.
شنبه 18 مهر ماه 1388/ دهم اکتبر 2009
.
READ MORE...

09 October 2009

اتحادیه اروپا بر طبق بیانیه صادره جمهوری اسلامی را بخاطر اعدام کودکان مورد انتقاد قرار داده است

در اینجا که عین متن می آید جمهوری اسلامی بخاطر احکام اعدام بهنود شجاعی و اکرم مهدوی و صفر انگوتی و دیگران موردانتقاد شدید قرار گرفته است EN, PL, FR, DE

Brussels, 9 October 2009

President Jerzy Buzek on European Day against Death Penalty on 10 OctoberEuropean Parliament President Jerzy Buzek said on the European Day against Death Penalty on 10 October:

"The European Day against the death penalty is the day on which we recall that the defence of human rights and a justice system based on the full respect of human dignity is a key part of our shared European values.

The European Parliament has for many years been campaigning for a worldwide abolition of the death penalty. The death penalty is in contradiction to the values on which the European Union is based. Only countries in which the death penalty does not exist or which have abolished it may become members of the European Union.

This firm stance against the death penalty is also laid down in the Charter of Fundamental Rights. I would like to recall hat on the European continent, there is still a country, Belarus, where the death sentence is pronounced and carried out. We should all strive for a Europe without capital punishment.

The death penalty is a breach of fundamental human rights and failure to respect the dignity of the human being. The European Parliament will fight against the death penalty under any circumstances everywhere in the world.

20th anniversary of the Convention of the Rights of the Child

We particularly denounce the execution of juveniles and recall that this year is the 20th anniversary of the Convention of the Rights of the Child which explicitly forbids the execution of minors.

At this particular time we are extremely concerned about the cases of Behnoud Shojaee, Akram Mahdavi and Safar Angooti who are facing execution in Iran. The judiciary is also examining the fate of Ali Mahin Torabi who may still face the death row following the temporary suspension of the execution.

I would like to reiterate our appeal to every country still applying the death penalty to abolish it or establish, pending its abolition, a moratorium on executions and death sentences."
.
READ MORE...

نهصد هزار کودک در ایران متاهل اند

باز روز جهاني كودك آمد،اما هنوز دنيا به كامشان شيرين نشده
يك‌ششم كودكان جهان، كودك كارند
900هزار كودك درايران متاهلند
75ميليون كودك دردنيا به مدرسه نرفته‌اند مهرماه (هشتم اكتبر) روزي براي ورود به دنياي كودكان است؛ دنيايي كه برخلاف تصورات، آرزوها و توقعات ما، كوچك و دست‌يافتني است. بار ديگر «روز جهاني كودك»، روز پاسداشت كودك و كودكي، نيك‌سرشتي انسان و ارج نهادن به آن فرا رسيده است، اما لزوما در اين روز جهان، صداي بازي‌هاي كودكانه و خنده نمي‌شنود، چراكه گاه دستان كوچك اينان طعمه آسيب مي‌شود و گاه جانشان قرباني خشونت.

به گزارش خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، انواع خشونت‌هاي وارد بر كودكان در كليه كشورهاي جهان صرف‌نظر از وضعيت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي‌ آن‌ها در حالي اعمال مي‌شود كه اين قشر زير 18 سال، به دليل شرايط جسماني و سني خاص كه آن‌ها را بيش از ساير افراد در معرض تجربه‌هاي آزارديدگي قرار مي‌دهد، از كمترين حمايت‌هاي حقوقي، اقتصادي و اجتماعي نسبت به ميزان آسيب‌پذيريشان برخوردار هستند.


سالانه 2 ميليون كودك در دنيا قرباني انواع «خشونت» مي‌شوند

در هر منطقه از جهان، برخلاف تعهدات حقوق بشري، خشونت عليه كودكان به عنوان آسيبي اجتماعي پذيرفته شده است و كشورها با ارائه گزارش‌هايي از خشونت‌هاي وارده بر كودكان، اين امر را مورد تاييد قرار مي‌دهند، به طوري كه بر اساس گزارش سال جاري يونيسف (صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل متحد) تخمين زده مي‌شود، سالانه دو ميليون كودك در دنيا قرباني انواع خشونت مي‌شوند، در حالي كه 40 ميليون كودك ديگر از انواع ناتواني‌هاي ناشي از خشونت رنج مي‌برند.

البته بايد افزود كه آمار ارائه شده در حد تخمين است و مسلما تعداد واقعي خشونت‌هاي وارد عليه كودكان بنا به دلايلي همچون ترس از والدين و آبروريزي بيان نمي‌شود، اما نكته جالب توجه اين است كه تاكنون نهاد و سازمان بين‌المللي و دولتي در دنيا براي مقابله با اين رويداد ناخوشايند تلاشي نكرده است‌.

به گزارش ايسنا، با آن كه «پيمان‌نامه حقوق كودك» به منظور حمايت از افراد زير 18 سال در برابر انواع خشونت‌هاي جسماني، رواني،‌ جنسي، بي‌توجهي و بهره‌كشي تصويب شد، اما آمارهاي جهاني حاكي از آن است كه همچنان بسياري از كودكان در معرض آسيب‌هاي ياد شده هستند و مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند.


قاچاق 2/1 ميليون كودك در سال


اکثر کودکان قاچاق شده، در کارهاي فساد و فحشا مورد استفاده قرار مي‌گيرند


ماموران پليس و انجمن‌هاي حفاظت از کودکان نمي‌توانند سر نخي از کودکان ربوده شده، بيابند

علي رغم مصوبه سازمان بين‌المللي کار و کنوانسون مقابله با قاچاق کودکان سازمان ملل که توسط مجمع عمومي سازمان ملل در کشورهاي جهان لازم‌الاجراست، (افرادي که زير 18 سال سن دارند، جز رده سني کودکان بوده و هرگونه سوءاستفاده جنسي و جسمي و قاچاق آن‌ها خلاف بوده و در صورت مشاهده و پيگيري قضيه از سوي مراجع قانوني، فرد يا افراد خاطي به اشد مجازات مي‌رسند)، گزارش يونيسف حاكيست، سالانه يک ميليون و 200 هزار کودک در جهان توسط گروه‌هاي قاچاق انسان ربوده و قاچاق مي‌شوند و مورد انواع سوءاستفاده‌ها قرار مي‌گيرند كه طبق نظر حقوقدانان بين‌اللملي، اکثر کودکان قاچاق شده در کارهاي فساد و فحشا مورد استفاده قرار گرفته و از آن‌ها به عنوان «ابزار جنسي» استفاده مي‌شود.

همچنين تحقيقات صورت گرفته نشان داده است، قاچاق کودکان که توسط گروه‌هاي مافيايي صورت مي‌گيرد، اکثرا به صورت مخفيانه انجام مي‌شود و در نهايت ماموران پليس و انجمن‌هاي حفاظت از کودکان نمي‌توانند، سر نخي از کودکان ربوده‌شده بيابند.


يك ششم كودكان جهان، «كودكان كار» هستند


30 تا 35 درصد از کودکان كارگر جنسي، در رده سني 12 تا 17 سال قرار دارند

بر اساس ماده 32 پيمان‌نامه حقوق كودك، كشورهاي عضو «حق كودك را براي برخورداري از حمايت در برابر بهره‌كشي» و كارهايي كه ممكن است زيان‌بار باشد و به او آسيب رساند، به رسميت مي‌شناسند. بنابراين اين كشورها موظفند جهت تضمين اجراي ماده مذكور، اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي لازم را با تعيين حداقل سن اشتغال به كار، تدوين مقررات مناسب در ارتباط با ساعات كار و شرايط اشتغال به عمل آورند، اما گزارش‌هاي يونيسف نشان مي‌دهد، يك ششم كودكان جهان جزو «كودكان كار» هستند.

همچنين بر پايه گزارش سالانه صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل، به علت آن که کودکان جزو نيروهاي کار بسيار ارزان و حتي مجاني محسوب شده و يا به راحتي مورد سوءاستفاده جنسي قرار مي‌گيرند، تقاضا براي آن‌ها بسيار زياد است و از اين رو اکثر قاچاقچيان انسان به قاچاق کودکان به ويژه در مناطق محروم، توسعه نيافته و فقير با توجه به سودآور بودن اين كار روي مي‌آورند.

در عين حال اين گزارش مي‌افزايد: قاچاق کودکان به عنوان ابزاري انساني در برخي از کشورهاي جهان، به عنوان يک صنعت براي «جذب گردشگر» تبديل شده ‌است، به طوري که بررسي‌ها نشان مي‌دهد، 30 تا 35 درصد از کودکاني که به عنوان كارگران جنسي فعاليت مي‌کنند، در رده سني 12 تا 17 سال بوده و اکثرا جزو بوميان جنوب‌شرق آسيا هستند.


وجود 7/1 ميليون كودك كار در ايران


ارجاع تنها 10 هزار و 414 كودك كار و خيابان به مراكز بهزيستي طي سال گذشته


آمار روشني از تعداد كودكاني كه در كارگاه‌هاي زيرزميني كار مي‌كنند، در دست نيست

به گزارش ايسنا، سازمان بهزيستي كشور به عنوان يكي از دستگاه‌هاي متولي امور كودكان در كشور هر چند اقداماتي را در رابطه با ساماندهي كودكان كار و خيابان آغاز كرده است، اما بايد گفت آن چه در اين رابطه در ايران صورت مي‌گيرد، به گفته مسوولان امر ناقص است و هر سالانه شاهد بازگشت دو و چند باره كودكان ارجاع شده بهزيستي به خيابان‌ها هستيم كه اين موضوع آسيب‌هاي اجتماعي خاص خود را به دنبال داشته و گزارش جداگانه‌اي را مي‌طلبد.

با آن كه كه فرشيد يزداني ـ پژوهشگر فعال حوزه كودكان ـ در گفت‌وگو با ايسنا مي‌گويد به طور رسمي 7/1 ميليون كودك كار در كشور وجود دارد، سيد حسن موسوي چلك ـ مديركل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور ـ با اعلام آخرين گزارش از تعداد كودكان كار و خيابان ارجاع داده شده به مراكز بهزيستي خبر داد: سال گذشته حدود 10 هزار و 414 نفر از كودكان كار و خيابان براي ساماندهي به 45 مركز بهزيستي ارجاع داده شدند‌، به طوري كه 78 درصد اين كودكان ايراني و 22 درصد مابقي از اتباع بيگانه و اغلب افغان بودند.

يزداني همچنين در مورد منع كار كودكان براساس پيمان نامه حقوق كودك اظهار كرد: هيچ كدام از نهادهاي متولي اعم از وزارت كار، وضعيت كار كودكان 15 تا 18 سال را كه بايد در شرايط مناسبي ادامه يابد، پيگيري نمي‌كنند، اين در حاليست كه بهزيستي نيز مدعي است كه متولي ساماندهي كار كودكان در كارگاه‌ها نيست و تنها بحث كودكان كار و خيابان را دنبال مي‌كند.

وي افزود: همچنين در مورد كودكاني كه در كارگاه‌هاي زيرزميني كار مي‌كنند، آمار روشني در دست نيست و وزارت كار بازرسي جدي در اين حيطه انجام نمي‌دهد.


83 درصد از كودكان كار و خيابان ارجاع شده به بهزيستي فاقد هرگونه بيماري و 89 درصد از رشدي طبيعي برخوردار بودند

به گزارش ايسنا، مديركل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با اشاره به جنسيت كودكان ارجاع شده به مراكز بهزيستي كه 9/2 درصد آن‌ها را دختران تشكيل مي‌دادند، تصريح كرد: اين دختران پس از معرفي به بهزيستي بلافاصله به مراكز شبانه‌روزي سازمان ارجاع داده مي‌شوند.

به گفته وي، 83 درصد اين كودكان فاقد هرگونه بيماري بودند و معمولا بيماري‌هاي جسمي، رواني، ذهني و معلوليت‌ها در بين مابقي كودكان ديده مي‌شد.

موسوي چلك، با بيان اين كه سنجش رشد كودكان ارجاع شده به مراكز نشان مي‌دهد، 89 درصد اين كودكان از رشدي طبيعي برخوردار بودند، عنوان كرد: حدود 6/4 درصد از اين كودكان نسبت به سنشان دچار كاهش وزن، 8/3 درصد كاهش قد نسبت به سن و در ميان 2/3 درصد نيز كاهش قد و وزن نسبت به سنشان مشاهده شد.


5/3 درصد از كودكان كار و خيابان ارجاع شده به بهزيستي، سابقه بزه و جرايم كيفري داشتند


حدود 25 درصد از اين كودكان با گذشت بيش از شش ماه از حضورشان در خيابان، شناسايي و به مراكز بهزيستي ارجاع شده‌اند

به گفته وي، تنها 5/3 درصد از كودكان كار و خيابان ارجاع شده، سابقه بزه و جرايم كيفري داشتند.

مديركل دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با تاكيد بر اين كه بنابر اظهارات خود كودكان، 95 درصد آن‌ها سابقه هيچ گونه آزاري در زندگي خود نداشتند، افزود: حدود 76 درصد آن‌ها با خانواده‌هاي خود در ارتباط بوده و يا آن كه با آن‌ها زندگي مي‌كردند.

موسوي چلك خاطر نشان كرد: با مداخلات صورت گرفته توسط تيم‌هاي سيار و مددكاران، حدود 54 درصد از مجموع كودكان مذكور تا يك هفته اول حضورشان در خيابان‌ها، شناسايي شده‌اند و 21 درصد آن‌ها بين يك تا شش ماه و مابقي با گذشت بيش از شش ماه از حضورشان در خيابان شناسايي و به مراكز بهزيستي ارجاع شده‌اند.

وي خدمات ارائه شده بهزيستي به اين كودكان را شامل خدمات تجميع شده همچون بازگشت به خانه، سوادآموزي، كارآموزي، پيگيري دريافت شناسنامه و دفترچه بيمه خدمات درماني اعلام كرد.

به گفته مديركل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور، همچنين بحث صدور شناسنامه حدود 7/1 درصد از مجموع 10 هزار و 414 نفر از كودكان كار و خياباني توسط بهزيستي پيگيري شده است.


حدود 76 درصد از كودكان كار و خيابان ارجاع شده به بهزيستي با پدر و مادر خود زندگي مي‌كردند

بحث تحويل كودكان ياد شده به خانواده‌هايشان از ديگر موارد طرح شده توسط موسوي چلك بود كه در اين رابطه گفت: حدود 76 درصد از مجموع كودكان تا پايان سال گذشته تحويل خانواده‌هايشان شدند، همچنين حدود 2/3 درصد آن‌ها نيز به مراكز شبانه‌روزي ارجاع شدند.

وي در مورد نحوه ترخيص اين كودكان از مراكز بهزيستي، توضيح داد: براساس آمارهاي دريافت شده، تا پايان سال گذشته هفت درصد از اين كودكان در مراكز بهزيستي باقي‌مانده بودند.

موسوي چلك در مورد وضعيت والدين اين كودكان نيز اظهار كرد: حدود 76 درصد از كودكان با پدر و مادر خود زندگي مي‌كردند، اين در حاليست كه 8/6 درصد از مجموع والدين كودكان ارجاع شده به مراكز بهزيستي طلاق گرفته و 8/2 درصد متاركه كرده بودند. علاوه بر اين 3/3 درصد كودكان نيز فاقد والدين بوده، 1/4 درصد پدر و 1/2 درصد نيز مادر نداشتند.


75 ميليون كودك در دنيا اصلا به مدرسه نرفته‌اند


بيش از سه ميليون كودك ايراني، خارج از چرخه تحصيل هستند


24 درصد از كودكان كار و خيابان ارجاع شده به بهزيستي بي‌سواد بودند

در حالي كه گزارش‌هاي سازمان ملل متحد حاكي از وجود 75 ميليون كودكي است كه اصلا به مدرسه نرفته‌اند، فرشيد يزداني ـ پژوهشگر فعال حوزه كودكان ـ در گفت‌وگو با ايسنا، مي‌گويد: حدود 23 ميليون كودك در كشور وجود دارد كه حدود 16 تا 17 ميليون از آن‌ها (حدود 73 درصد) در رده سني آموزشي قرار دارند كه برآورد مي‌شود، بيش از سه ميليون كودك (حدود 18 درصد)، خارج از چرخه تحصيل قرار داشته باشد.

همچنين بنابر اظهارات سيد حسن موسوي چلك ـ مديركل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي اين سازمان ـ آخرين گزارش از وضعيت تحصيلي كودكان كار و خيابان ارجاع داده شده به مراكز بهزيستي در سال گذشته حاكيست: حدود 10 هزار و 414 نفر از كودكان كار و خيابان به مراكز سازمان بهزيستي سراسر كشور ارجاع شده‌اند كه حدود 50 درصد آن‌ها ترك تحصيل كرده و تحصيلات اغلب آن‌ها در حد ابتدايي و راهنمايي بوده است.

وي در اين باره افزود: بيش از 30 درصد كودكان ياد شده داراي تحصيلات ابتدايي، 28 درصد راهنمايي، 16 درصد متوسطه و 24 درصدشان نيز بي‌سواد بودند.

مديركل دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور تاكيد كرد: مشكلات مالي و معيشتي، بخشي از عوامل ترك تحصيل كودكان ياد شده را تشكيل مي‌دهد.

فرشيد يزداني ـ پژوهشگر فعال حوزه كودكان ـ در ادامه با نگاهي تحليلي به وضعيت تحصيلي كودكان ايران و مقايسه با آنچه در پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك آمده است، گفت: با آن كه قانون اساسي و پيمان‌نامه حقوق كودك بر آموزش اجباري كودكان اشاره دارد، اما تعداد زيادي از كودكان خارج از چرخه تحصيل هستند.

وي با انتقاد از نگاه اقتصادي وزارت آموزش و پرورش بيان كرد: مسوولان موضوع كمبود اعتبارات در آموزش و پرورش را مطرح مي‌كنند كه وجود اين نگاه اقتصادي، باعث عقب‌افتادگي سيستم آموزشي كشور مي‌شود كه به اين موضوع بايد ايجاد مراكز آموزشي غيرانتفاعي در كنار مراكز دولتي را نيز اضافه كرد.

يزداني با اشاره به پيمان‌نامه حمايت از حقوق كودك كه اهداف آموزش و پرورش را احترام به حقوق بشر، هويت فرهنگي و زبان ذكر مي‌كند، مدعي شد: اين مسايل در حوزه آموزشي ناديده گرفته مي‌شود و به نظر مي‌رسد ساز و كاري كه در حوزه آموزشي و رسانه‌اي كشور وجود دارد، گسترش خشونت است و آموزش‌هاي مهارت‌هاي زندگي و مبارزه با ايدز در آن‌ها ديده نمي‌شود.

وي ادامه داد: همچنين اقليت‌هاي مذهبي و اقوام ايراني نمي‌توانند زبان مادري خود را از طريق آموزش و پرورش فرا گيرند كه اين امر نيز مغاير با اصول پيمان نامه حمايت از حقوق كودكان است.


«تجاوزات جنسي»، در صدر عامل مرگ و مير كودكان زير 15 سال دنيا

براساس گزارش سازمان ملل متحد و يونيسف، روزانه بيش از سه هزار نفر كه 65 درصد آن‌ها را كودكان تشكيل مي‌دهند، در تصادفات رانندگي جان خود را از دست مي‌دهند كه در كنار اين عامل مي‌توان از سوختگي، سقوط از ارتفاع و غرق شدن نيز به عنوان ساير عوامل مهم در مرگ و مير كودكان نام برد.

با اين حال يونيسف گزارش مي‌دهد كه «تجاوزات جنسي»، تاكنون در صدر و مهم‌ترين عامل مرگ و مير كودكان زير 15 سال در اكثر كشورهاي جهان چه در كشورهاي صنعتي و چه غيرصنعتي و در حال رشد قرار گرفته است.

اين گزارش در حالي منتشر شده است كه برخي از كارفرمايان و دلالان انسان، مرگ و مير اين كودكان را گزارش نمي‌دهند كه همين امر سبب مي‌شود، آمار حقيقي از تعداد كودكان جان باخته در حين كار وجود نداشته باشد.


طي 9 ماه، 250 مورد كودك آزاري به كميته مددكاري انجمن حمايت از حقوق كودكان گزارش شد


آزارهاي عاطفي، جسمي، غفلت، آموزشي، جنسي و بهره‌كشي به ترتيب بيشترين درصد آزارهاي گزارش شده، را به خود اختصاص داده است

در كنار نهادها و سازمان‌هاي پيگير در زمينه و پيشگيري از اين آسيب‌هاي اجتماعي در كشور همچون بهزيستي، نيروي انتظامي و شهرداري بايد به نقش نهادهاي غيردولتي در راستاي ترويج حقوق كودك و حمايت از آن‌ها نيز اشاره كرد كه انجمن حمايت از حقوق كودكان از جمله اين نهادهاي غيردولتي به شمار مي‌رود كه هر سالانه آماري از گزارش عملكرد خود در رابطه با فعاليت‌هاي مددكاري و مشاوره‌اي خود در زمينه كودك آزاري ارائه مي‌كند.

گزارش عملكرد سالانه كميته مددكاري انجمن حمايت از حقوق كودكان (فعاليت 9 ماهه سال 87) اعلام مي‌كند كه طي اين مدت حدود 250 مورد كودك‌آزاري به انجمن اطلاع داده شده كه از اين تعداد 54 درصد آزارها در مورد دختران و 46 درصد نيز در مورد پسران اتفاق افتاده است.

اين گزارش مي‌افزايد: 30 درصد افرادي كه مددجويان را به اين انجمن ارجاع داده بودند، مادران، شش درصد پدران، 15 درصد بستگان، پنج درصد اعضا انجمن، 26 درصد همسايگان، 10 درصد همكاران صداي يارا، سه درصد مسوولان مدارس، چهار درصد خبرنگاران و يك درصد مددكاران بهزيستي بوده‌اند.

بر پايه اين گزارش،30 درصد از آزارهاي وارده بر كودكان جسمي، 32 عاطفي، 20 درصد غفلت، شش درصد جنسي، هشت درصد آموزشي و چهار درصد به صورت بهره‌كشي بوده است.


پدران با 60 درصد، همچنان در صدر آزاردهندگان كودكان


هفت درصد از آزاردهندگان مسوولان مدارس بودند

همچنين بر اساس آمارهاي انجمن دفاع از حقوق كودكان، 60 درصد آزارهاي وارده بر مجموع اين كودكان توسط پدران، 20 درصد مادران، 10 درصد نامادري، هفت درصد مسوولان مدارس و سه درصد توسط ناپدري بوده است.

بايد افزود: تعداد مشاوره‌هاي حضوري روانشناسي ارائه شده در اين رابطه توسط انجمن دو مورد، مشاوره‌هاي حضوري مددكاري 18 مورد، حضوري حقوقي 22 مورد، تلفني حقوقي 52 مورد و تلفني مددكاري 715 مورد بوده است، البته معمولا در نوع آزارهاي وارده همپوشي وجود داشته و يك يا چند نوع آزار تواما صورت گرفته است.


3038 تماس طي يك سال با صداي يارا


مادران با 80 درصد و پدران با چهار درصد بيشترين و كمترين تماس‌گيرندگان با صداي يارا

به گزارش ايسنا، علاوه بر اين گزارش، فعاليت يك‌ساله «صداي يارا» از ابتداي پاييز 1387 تا اول پاييز امسال نيز حاكيست، طي يك سال سه هزار و 38 نفر با صداي يارا تماس گرفته‌اند كه از اين تعداد 80 درصد مادران، چهار درصد پدران، هشت درصد كودكان و هشت درصد را ساير افراد تشكيل داده‌اند.

لازم به ذكر است، 52 درصد موارد مطرح شده در ارتباط با دختران و 48 درصد موارد در ارتباط با پسران بوده است، به طوري كه 63 درصد كودك‌آزاري‌ها رواني و 38 درصد بدني بوده است.


25 درصد از خانواده‌هاي تماس گيرنده با صداي يارا سابقه « طلاق» و 23 درصد اعتياد داشتند

گزارش صداي يارا مي‌افزايد: بيشتر تماس‌هاي صورت گرفته با صداي يارا در ارتباط با مسائل كودكان زير هفت سال و سپس كودكان 13 تا 15 سال بوده است.

در مورد تحصيلات تماس‌گيرندگان نيز بايد خاطر نشان كرد: 51 درصد ديپلمه، 39 درصد بالاي ديپلم و 10 درصد زيرديپلم بودند. همچنين بيشترين تماس‌ها به ترتيب از مناطق چهار، پنج، 11 و 15 و شهرستان‌هاي كرج،‌ اسلامشهر و ورامين بوده است.

بررسي وضعيت خانوادگي اين كودكان نشان مي‌دهد در ميان 25 درصد خانواده‌ها سابقه طلاق، 30 درصد مشاجره و درگيري بين والدين، 18 درصد وجود بيماري‌هاي روحي و رواني، 23 درصد وجود اعتياد يكي از والدين يا هر دو، چهار درصد جدايي و پنج درصد فوت وجود داشته است.


حدود900 هزار كودك متاهل در كشور

به گزارش ايسنا، فرشيد يزداني ـ پژوهشگر فعال حوزه كودكان ـ در ادامه با بيان اين كه براساس برآورد‌هاي غيررسمي، حدود 70 هزار نفر از كودكان كشور فاقد شناسنامه هستند، به وجود حدود 900 هزار «كودك همسر» در كشور اشاره كرد و گفت: 900 هزار كودك 10 تا 18 ساله كشور داراي همسر هستند كه از اين تعداد 25 هزار كودك طلاق گرفته‌اند كه از اين تعداد، 15 هزار كودك 10 تا 14 ساله هستند.

به گزارش ايسنا، كارشناسان معتقدند، تاكنون در مورد روند كودك آزاري در ايران نظام نظارت، ارزشيابي و پايش وضعيت كودكان آزارديده ايجاد نشده، تا بدين وسيله دستگاهي به صورت مشخص متولي ساماندهي آن‌ها شود.

در اين ميان سازمان بهزيستي كشور به عنوان يكي از دستگاه‌هاي ذيربط در امر ساماندهي و رسيدگي به وضعيت كودكان آزارديده و در معرض آسيب، همواره تاكيد مي‌كند كه به دليل فرهنگ غالب بر كشور، بسياري از آزارها ارجاع داده نمي‌شود و تنها در مواقع خاص و اورژانسي شدن وضعيت كودك، مراتب امر توسط پزشكي قانوني ثبت و ضبط مي‌شود كه همين موضوع مانع از ارائه آمار نزديك به واقعيت كودكان آزارديده و در معرض آزار مي‌شود. كما‌ اين كه نظام ارجاع ملي براي كودكان آزارديده نيز در كشور نداريم، لذا تاسيس يك بنياد و يا مركز براي حفاظت و حمايت از كودكان در برابر هر نوع خشونت امري ضروري به نظر مي‌رسد كه در اين صورت شايد بتوان گفت، با ايجاد دستگاه متولي كه داراي ضمانت‌هاي قانوني اجرايي در حيطه حمايت از كودكان باشد، اين قشر با امنيت خاطر بيشتري به سوي آينده و سازندگي پيش روند.

از طرف ديگر پيشنهاد مي‌شود تا آموزش مهارت‌هاي زندگي به صورت مدون، جامع و جدي در حيطه آموزشي كشور وارد شود.

انتهاي پيام

.
READ MORE...

ماده مخدر جدید در کمین دانش آموزان تهرانی

BT در فروشگاه‌هاي تهران و برخي شهرستانها به فروش مي‌رسد.
سایت پرچم: به تازگي ماده مخدري با این نام تجاری "بی تی" گزارشی دارد.
بنا بر این گزارش، پس از هجوم بی سابقه مخدرهای جدید و کنار گذاشته شدن مواد افیونی سنتی ، به تازگی تمامی تلاش توزیع کنندگان مواد مخدر بر آلوده کردن جوانان به خصوص قشر دانش آموز روی BT متمرکز شده است.
بر همین اساس، BT در بسته‌هايي سبز رنگ و با طعم انواع ميوه‌ها به مردم خصوصا جوانان عرضه مي‌شود محصول كشور هندوستان است و نحوه استعمال و اثرات آن نيز همانند ماده مخدر ناس مي‌باشد.
اين ماده مخدر بيشتردراطراف مدارس و دانشگاههاي آزاد بفروش مي رسد. اعتياد،تحريك و سرخوشي،گيجي و احساس خارج شدن بخار سرد از مغز،از دست دادن تعادل روحي و رفتاري از عوارض رواني اين ماده مخدر است
.
READ MORE...

08 October 2009

روز جهانی كودک؛ وضعیت اسفبار کودکان در ایران. فعالين حقوق بشر و دموكراسي در ايران

16 مهرماه روز جهاني كودك است .روز جهاني كودك را در حالي گرامي مي داريم كه كودكاني به جرم غفلت كودكانه در پشت ميله هاي زندان منتظر اعدام هستند و رژيم حاكم بر ايران با استفاده از قوانين ضد انساني اش به او مي تازد تا وجود كودكانه او را زير چرخ هايش له كند. وجود نحيف او را ابتدا به محبس مي كشد و از او موجودي مي سازد ضد خويش و رهايش مي كند تا به خويشتن خويش بتازد و به خود و همنوعانش سيلي و تازيانه زند. لطافت روحش را مي گيرد و خشونت را جايگزين آن مي كند.. هر چه آزاديخواهان و مدافعان حقوق كودك فرياد مي زنند و ناكسين را به چالش مي كشند حريف نمي شوند زيرا حاكميت تزوير و ريا هميشه از رشد انسانيت در وحشت اند و قانون هاي زشت و خشن را براي آرامش خويش تصويب و در بيدادگاهشان اجرا مي كنند و از رشته رشته وجود كودك طناب دار مي سازند تا ابتدا شخصيت او را از آن بياويزند و بازمانده شمع وجودش را دار بزنند.
طبق ماده 37 پيمان نامه حقوق كودك هيچ كودكي نبايد مورد شكنجه يا ساير رفتارهاي بي رحمانه ، غير انساني يا تحقير آميز قرار گيرد مجازات اعدام ، يا حبس ابد بدون امكان آزادي ، نبايد در مورد جرم هايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد اما امروز در حالي روز جهاني كودك را گرامي مي داريم كه بيش از 100 كودك به جرم ناخواسته محكوم به اعدام شده اند و در آستانه اين روز حكم اعدام بهنود شجاعي و صفر انگوتي در حال به اجرا در آمدن است.
روز جهاني كودك را در حالي گرامي ميداريم كه در اعتراضات اخير آزاديخواهي مردم ايران دهها كودك بازداشت و باتون و شکنجه را با تمام توان تحمل كرده اند .
روز جهاني كودك را در حالي گرامي مي داريم كه اختلاف طبقاتي بيش از پيش شكاف ميان كودكان راعميق تر مي كند يعني ضجر كودكي بيشتر تا شاهد رفاه و آرامش كودكي ديگر شود.
روز جهاني كودك را در حالي گرامي مي داريم كه روز به روز به تعداد كودكان كار و خيابان ‌افزوده مي شود كودكاني حاصل فقر و سرگشتگي ، ‌كودكاني كه درد بي خانماني و دربدري را با تمام وجود حس مي كنند ، ‌كودكاني كه سرماي زمستان وآفتاب سوزان تابستان از آنان ظاهري خشن ساخته اما باطني آرام و حساس .
كودكاني كه اوضاع نابسامان اقتصادي و معضلات اجتماعي و فشارهاي روحي و رواني اطراف به آنها مقاومت مي آموزد . مقاومت و دفاع از هستي و حقوق انساني خويش.
واحد حقوق كودك فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران در 16 مهرماه (8 اكتبر) روز جهاني كودك خواهان :
1- لغو اعدام كودكان و ممنوعيت و حذف اعلام جرم عليه كودكان
2- برخورداري همه كودكان از مسكن ، آموزش و بهداشت رايگان و تخصيص و تامين امكانات رفاهي و آموزشي
3-شناسايي ، معرفي و مجازات تمامي كساني كه در بازداشت ،‌شكنجه و قتل كودكان در اعتراضات اخير دخیل بودند
4- به رسميت شناختن حقوق انساني تمامي كودكان صرف نظر از ميلت ، نژاد و مذهب
5- پايان دادن به هر گونه بهره كشي از كودكان
واحد حقوق كودك فعالين حقوق بشر و دموكراسي در ايران از تمامي سازمانهاي مدافع حقوق كودكان و فعالين حقوق كودك مي خواهد كه براي رسيدن تمامي كودكان به حقوق انساني خويش و رهايي كودكان در معرض اعدام با ما همگام و هم صدا شوند.
16 مهر 1388 برابر با 8 اکتبر 2009
****
حدود ۹۰۰ هزار کودک و نوجوان در ایران متاهل اند
روزنامه خراسان: یک پژوهشگر فعال حوزه کودکان می گوید حدود ۹۰۰ هزار کودک و نوجوان در کشور متاهل اند. فرشید یزدانی می گوید: حدود ۲۳ میلیون کودک در کشور وجود دارد که حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون نفر از آن ها در رده سنی آموزشی قرار دارند و برآورد می شود، بیش از ۳ میلیون کودک خارج از چرخه تحصیل قرار داشته باشند.
فرشید یزدانی پژوهشگر فعال حوزه کودکان با بیان این مطلب به ایسنا گفت: از ۹۰۰ هزار کودک و نوجوان متاهل ۲۵ هزار نفر طلاق گرفته اند و از ۲۵ هزار نفر طلاق گرفته نیز ۱۵ هزار نفر ۱۰ تا ۱۴ ساله اند. وی افزود: بر اساس برآوردهای غیررسمی حدود ۷۰ هزار نفر از کودکان کشور فاقد شناسنامه اند. با آن که فرشید یزدانی می گوید به طور رسمی ۷/۱ میلیون کودک کار در کشور وجوددارد، سید حسن موسوی چلک- مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور- با اعلام آخرین گزارش از تعداد کودکان کار و خیابان ارجاع شده به مراکز بهزیستی خبر داد: سال گذشته حدود ۱۰ هزار و ۴۱۴ نفر از کودکان کار و خیابان برای ساماندهی به ۴۵ مرکز بهزیستی ارجاع داده شدند، به طوری که ۷۸ درصد این کودکان ایرانی و ۲۲ درصد بقیه از اتباع بیگانه و اغلب افغان بودند.
مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به جنسیت کودکان ارجاع شده به مراکز بهزیستی که ۹/۲ درصد آن ها را دختران تشکیل می دادند، تصریح کرد: این دختران پس از معرفی به بهزیستی بلافاصله به مراکز شبانه روزی سازمان ارجاع داده می شوند. به گفته وی، تنها ۵/۳ درصد از کودکان کار و خیابان ارجاع شده، سابقه بزه و جرایم کیفری داشتند.
وی با تاکید بر این که بنابر اظهارات خود کودکان، ۹۵ درصد آن ها سابقه هیچ گونه آزاری در زندگی خود نداشتند، افزود: حدود ۷۶ درصد آن ها با خانواده های خود در ارتباط بودند و یا آن که با آن ها زندگی می کردند. فرشید یزدانی- پژوهشگر فعال حوزه کودکان- می گوید: حدود ۲۳ میلیون کودک در کشور وجود دارد که حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون نفر از آن ها (حدود ۷۳ درصد) در رده سنی آموزشی قرار دارند و برآورد می شود، بیش از ۳ میلیون کودک (حدود ۱۸ درصد)، خارج از چرخه تحصیل قرار داشته باشند.
هم چنین بنا بر اظهارات سید حسن موسوی چلک- مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی این سازمان- آخرین گزارش از وضعیت تحصیلی کودکان کار و خیابان ارجاع شده به مراکز بهزیستی در سال گذشته حاکی است: حدود ۱۰ هزار و ۴۱۴ نفر از کودکان کار و خیابان به مراکز سازمان بهزیستی سراسر کشور ارجاع شده اند که حدود ۵۰ درصد آن ها ترک تحصیل کرده اند و تحصیلات اغلب آن ها در حد ابتدایی و راهنمایی بوده است.
وی در این باره افزود: بیش از ۳۰ درصد کودکان یاد شده دارای تحصیلات ابتدایی، ۲۸ درصد راهنمایی، ۱۶ درصد متوسطه و ۲۴ درصدشان نیز بی سواد بودند.
مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: مشکلات مالی و معیشتی، بخشی از عوامل ترک تحصیل کودکان یادشده را تشکیل می دهد.

.
READ MORE...

به انسانهاي آزاده در سراسر جهان !

"دو بار مرا برای اجرای قصاص به سلول انفرادی بردند ، شبهای تلخ و سرد و سنگینی بود. نمی دانم چه بگویم هزاران بار مردم. می خواستم گریه کنم،اشکی نبود.می خواستم ناله کنم،صدایی دروجودم باقی نبود.
می خواستم در تنهایی مادرم را در آغوش بکشم و اشک بریزم ولی جز دیوار سفید و آهن سرد هیچ چیز نبود.
. به انسانهاي آزاده در سراسر جهان !

لحظاتي از همه مشكلات روزمره و افكار روزانه فاصله بگيريد و وقت اتان را به ما بدهيد. در اينجا در مورد دردناكترين و رنج آورترين پديده قرن صحبت ميكنم. در مورد نوجواناني كه ميتوانستند٬ اقوام من و شما باشند٬ فرزند من و شما ٬ خواهر و يا برادر ما٬ در مورد بهنود و اكرم حرف ميزنم. سحرگاه خونين ۱۱ اكتبر ٬ نيمه هاي شب٬ قرار است در آهنين سلول انفرادي اينها باز شود ... چهل و هشت ساعت ديگر بهنود و اكرم و تعداد ديگري كه حتي اسمشان را نميدانيم٬ براي اعدام به محوطه زندان اوين منتقل ميشوند... ما موظفيم نگذاريم اين فاجعه اتفاق بيفتد...
اين سومين بار است كه بهنود پاي چوبه دار ميرود٬ بار دوم او بعد از بازگشت از محوطه اعدام چنين نوشت:
"دو بار مرا برای اجرای قصاص به سلول انفرادی بردند ، شبهای تلخ و سرد و سنگینی بود. نمی دانم چه بگویم هزاران بار مردم. می خواستم گریه کنم،اشکی نبود.می خواستم ناله کنم،صدایی دروجودم باقی نبود.
می خواستم در تنهایی مادرم را در آغوش بکشم و اشک بریزم ولی جز دیوار سفید و آهن سرد هیچ چیز نبود.
به آخر عمری رسیدم که هیچ چیز جز تلخی از آن ندیده بودم و در پایانش جز بار شرمندگی و پشیمانی چیز دیگری برایم باقی نمانده بود.
زندانبان کلید را گرداند و گفت بر خیز وقت رفتن است.
صدای کلید قلبم را لرزاند بیاد درد جانکاه شما افتادم،زمانی که فرزندتان را دیدید.
مرا به محوطه زندان بردند تمام زندگیم در همین دقایق جلو چشمم گذشت و یاد فرزند شما افتادم که او هم چون من آرزوهای فراوانی داشت.
زمانی که در پای چوبه دار به من گفتند،یک ماه فرصت داری تا رضایت بگیری با دیدن برادر آن مرحوم احسان عرق سرد خجالت بر پیشانیم نشست. مرا به زندان برگرداندند.
در سلولم بغضم ترکید.
ایکاش باد صدایم را می برد
ایکاش گنجشکانی که از بالای دیوار بلند زندان رد می شوند حرفهایم را می شنیدند و بر ايوان خانه شما مي نشستند و برايتان بازگو ميكردند.
..امروز مجددا بهنود در سلول انفرادي است و منتظر باز شدن در زندان است. صداي اين نوجوان و هشت محكوم به اعدامي را كه اين روزها ميخواهند به قتل برسانند٬ را به گوش دنيا برسانيد. شما بايد گنجشكاني باشيد كه صداي دردمند كودكاني را به گوش جهانيان مي رسانيد كه با جشن ۱۸ سالگي آنها٬ چوبه دار را آماده ميكنند و جلادان آنها را در اين قرن و جلوي چشم همه ما ٬ وحشيانه به قتل ميرسانند.
به پا خيزيم و به بهنود و اكرم و صفر و همه محكومين به اعدام نشان دهيم كه در روزهايي كه ميليونها نفر از مردم ايران٬ با پاهاي خود در خيابانها حكم سرنگوني حكومت اسلامي و رفتن اين جلادان را داده اند٬ ما نميگذاريم جانيان حاكم بر ايران با قتل بهنود و ندا و سهراب و صفر و اكرم٬ از مردم انقلابي در ايران زهر چشم گرفته و براي حيات ننگين و حكومت قرون وسطايي اشان ٬ فرصت بخرند.
مردم آزاده و منزجر از حكومت اسلامي !
امروز و فردا ٬ در هر جايي كه هستيد٬ بهر طريق ممكن به اين احكام وحشيانه اعتراض كنيد. جلوي مراكز دولتي در اروپا و كانادا و امريكا ٬ تجمع كنيد ٬ در مقابل اتحاديه اروپا و سازمان ملل٬ و بگوييد بايد فورا به اين احكام اعتراض كنند.
در مقابل مراكز خبري و رسانه ها تجمع كنيد و بگوييد اخبار اين جنايات را منعكس كنند و از مردم بخواهند به اين جانيان اعتراض كنند.
روز ۱۰ اكتبر ٬ شنبه روز جهاني عليه اعدام است. همه جا در دنيا در همه مراسمها و ميتينگها به مناسبت روز جهاني عليه اعدام عكسهاي بهنود و اكرم و ندا و سهراب را در دست گرفته و به جهانيان بگوييد٬ بايد عليه اين جنايات اعتراض كنند. ما نبايد بگذاريم بهنود شجاعي و اكرم مهدوي و صفر انگوتي و علي مهين ترابي و ... را اعدام كنند.
ما ميتوانيم اين انسانهاي دردمند و اسير حاكمان جنايتكار اسلامي را نجات دهيم. بپا خيزيم و به بهنود نشان دهيم تنها نيست...

مينا احدي
كلن ۸ اكتبر ۲۰۰۹
minaahadi@aol.com
READ MORE...

07 October 2009

نامه مشترك مينا احدي و نازنين افشين براي نجات جان محكومين نوجواني كه سه روز ديگر اعدام ميشوند

نامه مشترك مينا احدي و نازنين افشين براي نجات جان محكومين نوجواني كه سه روز ديگر اعدام ميشوند

بهنود شجاعي و اكرم مهدوي در روز يكشنبه 11 اكتبر يك روز بعد از روز جهاني عليه اعدام قرار است در زندان اوين اعدام شوند. خبر از اعدام تعداد بيشتري در اين روز و همچنين اعدام صفر انگوتي در 21 اكتبر است. دادگاه عالي رسيدگي به حكم اعدام علي مهين ترابي نيز دو هفته ديگر برگزار ميشود. همه اينها باعث نگراني بسيار زياد خانواده هاي اين محكومين به مرگ و همچنين نهادهاي عليه اعدام شده است.
ما از همه سازمانهاي مدافع حقوق انسان و از همه نهادهاي بين المللي خواهان اقدام عاجل و فوري براي جلوگيري از اعدام اين نوجوانان هستيم. از همه ايرانيان آزاده در سراسر دنيا دعوت ميكنيم كه فورا به حركات اعتراضي دست زده و با برگزاري تحصن و تظاهرات و پيكت هاي اعتراضي و از هرطريق ممكن فشار بياورند كه اين اعدامها ملغي شود.

ما ميتوانيم جان اين نوجوانان را نجات دهيم. دست به دست هم دهيم و كاري كنيم كه اين احكام اعدام فورا لغو شوند.

مينا احدي - كميته بين المللي عليه اعدام
نازنين افشين جم - نهاد اعدام كودكان ممنوع

. And here is the rest of it. READ MORE...

16 مهرماه (8اکتبر) روز جهانی کودک گرامی باد!

جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، روز جهانی کودک را، به کودکان، فعالان جنبش لغو کارکودک و همه کسانی که خواهان تغییر شرایط در جهت ایجاد جهانی بهتر برای کودکان و همه انسان ها هستند؛ تبریک می گوید.
این جمعیت به همین مناسبت،مراسمی را با موضوع اعدام کودکان برگزار می کند.
به همین منظور از تمامی فعالان اجتماعی و دوستداران کودکان دعوت به عمل
می آید تا با حضور خود درمراسم؛ منعکس کننده اراده تمامی انسانها در جهت
تغییر شرایط کودکان به ویژه کودکان کار و خیابان باشند.
مکان برگزاری: فرهنگسرای شهریاران جوان واقع در تقاطع خیابان نجات اللهی (ویلا) و ورشو
زمان: شنبه 18 مهرماه ساعت 17:30 الی 19:30
واحد روابط عمومی و تبلیغات جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

And here is the rest of it. READ MORE...

روز جهانی کودک٬ روز اعتراض جهانی علیه اعدام کودکان!هیئت نمایندگی نهاد کودکان مقدمند و کمپین بین المللی علیه اعدام با مقامات دولت سوئد ملاقات کرد و در ادامه کمپین جهانی برای توقف احکام اعدام در ایران نامه اعتراضی به وزیر دادگستری را تحویل داد!. اولین دوشنبه ماه اکتبر بعنوان روز جهانی کودک در سوئد محسوب میشود. به همین مناسبت هیئتی مرکب از مرجان واعظ، سیامک طهماسب و کریم شامحمدی از سوی نهاد کودکان مقدمند در سوئد ٬وکمپین بین المللی علیه اعدام طبق قرار قبلی و تقاضای ملاقات اضطراری برای توقف اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی و صفر انگوتی و ٦ نوجوان دیگری که در معرض خطر اجرای حکم هستند با یکی از مقامات سیاسی بلند پایه دولت سوئد آقای (Henrik G Ehrenberg هنریک اهرنبری) در محل وزارت امور خارجه در استکهلم ملاقات کردند.
هیئت نمایندگی نهاد کودکان مقدمند و کمپین بین المللی علیه اعدام به آقای «اهرنبری» اطلاع داد که طی هفته آینده ۸ نوجوان دیگر طبق رای دادگاههای ایران برابر قانون قرون وسطی رژیم اسلامی اعدام خواهند شد. ما از شما می خواهیم فوری و بیدرنگ مانع اعدام این نوجوانان در ایران شوید!
جمهوری اسلامی در آستانه روز جهانی کودک و درست یک روز بعد از آن در یازدهم ماه اکتبر٬ قصد دارد با اعدام این نوجوانان باز هم به جامعه ایران خون بپاشد. شما بعنوان یکی از روسای دولتی که مخالف مجازات اعدام است٬ نباید در این باره سکوت کنید. به مقامات قضایی جمهوری اسلامی فشار بیاورید و بخواهید جمهوری اسلامی از ارتکاب به چنین جنایت هولناکی دست بردارد. در آستانه روز جهانی کودک این وظیفه سنگین تری برای شما خواهد بود.
ما نهاد کودکان مقدمند و کمپین بین المللی علیه اعدام معتقدیم که کودکان را نباید مجرم تلقی کرد٬ چه رسد به اینکه بنا به قوانین قرون وسطایی قصاص٬ آنها را بعنوان خون بها٬ قربانی کرد!
ازشما قویا می خواهیم تا دیر نشده مانع اجرای چنین حکمی گردید. این حکومت را تحت فشار قرار دهید تا دست از اعدام کودکان بردارد! قانون قصاص را ملغی کند! بیش از صد کودک درانتظار چوبه های دارهستند. این کودکان بعنوان گروگان در سلولهای مرگ نگهداری میشوند٬ از زندانی به زندان دیگر منتقل میشوند. بهنود شجاعی و صفر انگوتی برای چندمین بار به پای چوبه اعدام برده میشوند. دراین مورد قبل از اینکه ما به ملاقات شما بیاییم٬ رادیوی رسمی سوئد را درجریان گذاشتیم. اعلام کردیم برای نجات جان این کودکان همه مردم شریف سوئد را به کمک می طلبیم! مردم از ملاقات ما و نیات ما دراین ملاقات آگاهند.
شما بعنوان دولت٬ باید دست به اقدام موثری بزنید! حکومت اسلامی با اعدام این نوجوانان قصد دارد مردم معترض ایران را به سکوت بکشاند.
این اقدام شما در هنگامیکه مردم در ایران برای پایان دادن به سه دهه توحش حکومت اسلامی به پا خواسته اند٬ فراموش نخواهد شد.
آقای اهرنبری ضمن ابراز مراتب همدردی و نگرانی عمیق خود از اعدام قریب الوقوع هشت نوجوان دیگر در ایران٬ اعلام کرد که این اخبار را به هیئت دولت سوئد منتقل خواهد کرد.
نمایندگان نهاد کودکان مقدمند ضمن بر شماردن اهداف جهانی دفاع از حقوق کودک مجددا بر اعمال فشار و اقدام فوری دولت سوٸد تاکید کردند.
در ادامه تلاش برای توقف احکام اعدام برای هشت نوجوان دیگر در ایران٬ هیئت نمایندگی نهاد کودکان مقدمند٬ نامۀ اعتراضی این نهاد به وزیر دادگستری سوٸد٬ خانم (Beatrice Ask) را درمحل وزارت امور خارجه تسلیم کرد.
نهاد کودکان مقدمند
کمپین بین المللی علیه اعدام
پنجم اکتبر ۲۰۰۹
READ MORE...

اتحادیه آزاد کارگران ایران: در روز جهانی کودک خواهان برچیدن فوری حکم اعدام کودکان بشویم


در روز جهانی کودک خواهان برچیدن فوری حکم اعدام کودکان بشویم
سيستم سرمايه داری عامل كار كودكان است و تمامی كودكان بايد جدای از موقعيت اقتصادی و اجتماعی والدين، نوع جنسيت و وابستگی های ملی و ن‍‍ژادی و مذهبی از امكانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی يكسانی برخوردار شوند READ MORE...

كودكانی كه هرگز كودكي نكرده‌اند(گزارش ايلنا از وضعیت کودکان کار به بهانه روز جهاني كودك)ه

گزارش ايلنا از وضعیت کودکان کار به بهانه روز جهاني كودك
كودكانی كه هرگز كودكي نكرده‌اند
برخی كودكان روزانه 10ـ12 ساعت در محيط های كار مرطوب و نامناسب کارگری می کنند./خصومت با ديگران،‌انتقام‌گيري، پرخاشگري و ساير احساس‌هاي منفي در اثر حس‌هاي تبعيض به وجود آمده در اين كودكان به اوج خود مي‌رسد./آنها قادر به دفاع و حمايت از خود در برابر انواع سواستفاده ها نيستند.
. ایلنا: سيزده سال بيشتر ندارد اما تمام خواسته ها وآمالش مثل يك پسر بالاي 25سال است.
تمام انگيزه اش شاد كردن خواهر 3ساله خود با خريدن يك عروسك مو طلايي بوده يا شايد هم براي فرار از شكنجه هاي نا پدري اش روز و شب به فكر كسب در آمد است ‏ وقتي كار مي كند چهره خشن به خود مي گيرد اما به محض اينكه لحظه فراغ از كار مي رسد ، شايد هنگام خواب ، بالش خوابش پر از اشك حسرت روزگار باشد.
به گزارش خبرنگار ايلنا باز هم يك سال از روز جهاني كودك پارسال گذشت و روز جهاني كودك ديگري آغاز شد. شايد كودكي كه هميشه در پنبه بزرگ شده و پدر و مادرش اجازه نداده كه قند در دلش آب شود، اين روز جهاني را براي كودكش جشن بگيري و هديه گران قيمتي را به او تقديم كند، اما نمي‌توان تا اين حد گل و بلبل تصور كرد چرا كه كودكان بسياري هستند كه حتي نمي‌توانند برنامه‌هاي ويژه تلويزيوني اين روز را مشاهده كنند و اين روز را نيز مانند روزهاي ديگر به سختي به صبح مي‌رسانند.
شانزدهم مهرماه روز جهاني كودك است اما كودكان ما كه در اين روز هم از حال و روز خود غافلند و حتي نمي‌دانند مطالبي كه طي سال به كودكان مانند خودشان اختصاص پيدا مي‌كند از چه جسني است.
مجيد دلش مي‌خواهد كه هر از چند گاهي تعدادي ازدفتر كتاب‌هاي كهنه خود را كه مربوط به روزگار محصلي‌اش بود، ورق بزند اما مي‌ترسد هوايي شود.
سبحان هم هرگز دفتر و كتابي را ميان دستانش لمس نكرده تا بداند درس و مدرسه چه طعمي دارد. كار اين كودكان درست در وراي آمارهاي ناقص مسئولان مبهم مانده و هاله‌اي از علامت سئوال بر روي اين معضل خودنمايي مي‌كند.

گزارش مستندی از وضعیت کودکان کار نیست
سعيد مدني آسيب‌شناس اجتماعي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، تاكيد مي‌كند وزارت كار كه متولي اصلي نظارت بر كار كودكان است نه تنها هيچ گزارش مستندي از وضعيت كودكان ندارد، بلكه بازرسان اين وزارتخانه تنها براي نظارت بر وضعيت گروه‌‌هاي بزرگسال‌ متمركز شده‌اند و بر شرايط كار كودكان نظارتي ندارند به طوري كه كارفرمايان هم مسايل و شرايط كودكان را از اين بازرسان مخفي نگاه مي‌دارند.
او با بيان اينكه سازمان‌هاي حمايتي مي‌توانند زمينه‌هاي لازم را براي ورود اين كودكان به آموزش فراهم كنند ادامه مي‌دهد: چنانچه در برخي از مناطق محروم مدارس مناسبي براي ادامه تحصيل كودكان وجود ندارد و يا در مناطق شهري كشور ساعات كار كودكان اجازه تحصيل به آنها نمي‌دهد، بايد شرايطي فراهم شود كه كودكان بعد از ساعت كار بتوانند ادامه تحصيل بدهند اما در حال حاضر از اين منظر با كاستي‌هاي زيادي روبرو هستيم.

خاموشي مسئولان براي آمار مربوط به كودكان كار
آنچه كه مهم جلوه مي‌كند دستپاچه شدن مسئولان به هنگام دادن آمارهاي مربوط به كودكان كار بوده كه سعي مي‌كنند اين آمار را از طريق آخرين سرشماري مربوط به سال 85 مطرح كنند.
فاطمه قاسم‌زاده عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان ايران به ايلنا مي‌گويد:‌ اينكه در ايران هيچ آمار مشخصي در اين ارتباط وجود ندارد خودش به تنهايي معضل جديدي است و اگر آماري در اين زمينه ارايه مي‌شود ناقص بوده و قابل استناد نيست، شايد به دليل مطمئن نبودن آمارها است كه كمتر مسئولي براي ارايه آمار لب به اظهارنظري گشايد.
او ادامه مي‌دهد: مطابق با آخرين آمارها بيش از سه ميليون كودك بازمانده از تحصيل و ترك تحصيل كرده وجود دارد كه به دليل فشارهاي اقتصادي موجود و خانواده خود، راهي جز اشتغال ندارند.
كار كودكان در كوره‌پزخانه‌هاي جنوب تهران، زباله‌گردي، كار در كارخانه‌هاي ذوب شيشه و ... از جمله كارهاي دشوار كودكان است كه عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان ايران را مجبور به اظهارنظر در مورد آنها مي‌كند، «ايران اگرچه مقابله‌نامه منع كارهاي دشوار براي كودكان را پذيرفتند اما در اين زمينه اقدامي انجام نمي‌دهد»
او ادامه مي‌دهد: اين كودكان كودكي ندارند و كودكي نكردن آنها در آينده گريبانشان را مي‌گيرد،‌اين كودكان در آينده پدر و مادر خوبي براي كودكان خود نخواهند بود چرا كه از نعمت كودكي كردن محروم شده‌اند.
قاسم‌زاده به فشارهاي جسمي حاصل از كار اشاره مي‌كند. گزارش‌هايي آمده مبني بر اينكه كودكان روزانه 10ـ12 ساعت زير نور كم قالي‌بافي مي‌كنند و محيط كار مرطوب و نامناسبي دارد و به نوعي بسياري از كارگاه‌هاي فعلي ايران از شمول قانون كار خارج هستند و نظارتي بر آنها وجود ندارد.

رشد حس تنفر و پرخاشگری در کودکان کار
همه افراد جامعه وقتي اين كودكان را مشاهده مي‌كنند نگاه موقتي از سر دلسوزي به آنها مي‌اندازند و از كنارشان به سادگي عبور مي‌كنند اما آزارهاي عاطفي و رواني وارد آمده بر روي اين كودكان قصه پرغصه‌اي دارد.
عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان در اين مورد مي‌گويد: به دليل سرگرم نشدن اين كودكان به بازي و نشاط بسياري از احساس‌هاي منفي در اين كودكان شكل مي‌گيرد و خصومت با ديگران،‌انتقام‌گيري، پرخاشگري و ساير احساس‌هاي منفي در اثر حس‌هاي تبعيض به وجود آمده در اين كودكان به اوج خود مي‌رسد كه اگر اين خشم‌ها كنترل نشود، منجر به ايجاد رفتارهاي منفي در آنها مي‌شود.
سعيد مدني جامعه شناس يه ايلنا تاكيد مي كند : گروهي از اين دسته از كودكان مستعد بزه كاري و بزه ديدگي نيز هستند چرا كه با عدم دسترسي به منابع كافي براي ايجاد زندگي بهتر و عدم برخورداري آنان از رشد اجتماعي قادر به دفاع و حمايت از خود در برابر انواع سواستفاده ها نيستند.

برای کودک کار روزی وجود ندارد
روز جهاني كودكان نزديك است ، اما براي كودكان كار هيچ روز جهاني وجود ندارد.
كودكان كار نه كودكي پر نشاط را تجربه كرده اند و نه حس در آغوش پر مهر خانواده بزرگ شدن را تجريه كرده . دستان خشن اما سخاوت مندش مي خواهد تا يك هزار توماني را بدون دغدغه لمس كند .
كاش فاصله طبقاتي از كودكي شروع نمي شد .

گزارش :سميه جاهد عطائيان
پايان پيام
READ MORE...

05 October 2009

در آستانه روز جهانی کودک هشت نو جوان در معرض خطر اعدام


در آستانه روز جهانی کودک و در آستانه روز جهانی علیه اعدام، رژیم جنایتکار و آدم کش جمهوری اسلامی قصد دارد جان 8 نوجوان را بگیرد.

بهنود شجاعي و صفر انگوتي در تهران٬ محمد رضا حدادي ٬ محمد جاهدي٬ رحيم احمدي كمال آبادي و امير امراللهي در شيراز ٬ بهمن سليميان در اصفهان و عباس حسيني در مشهد قرار است بزودي اعدام شوند. گفته ميشود بهنود شجاعي٬ محمد رضا حدادي و صفر انگوتي در چند روز آينده اعدام ميشوند.
جمهوری اسلامی در طول حیاط ننگینش تلاش کرده است تا با اعدام، زندان و شکنجه، صدای مردم جان به لب رسیده را خاموش و ساکت کند. زمینه سازی های اخیر برای اعدام نوجوانان، هر گونه قتل، آدم کشی و تجاوز در زندانها برای این است که جلو فرو ریختن ستونهای نظام در حال سقوطش را بگیرد. حکومت اسلامی در چند ماه گذشته حرکت اعتراضی، پرشور و انقلابی مردم برای سرنگونی این نظام سراپا جنایت را دیده است. مردم مبارز و انقلابی در ایران با اعتراضات شبانروزی خود خواب را از چشم این آدمکشان گرفته اند. برقرار کردن جرثقیل و طناب دار بخاطر ترس و وحشتی است که سراپای پیکر رژیم اسلامی را فراگرفته است اما خشم و نفرت مردم برای خاتمه دادن به جهنم سی ساله این رژیم می رود تا بساط این آدمکشان را یکبار برای همیشه برچیند.

جوانان، مردم آزادیخوا!
با اعتراض یکپارچه و متحدانه خود باید جلو این اعدام ها را گرفت. باید به خیابانها آمد و به این اعمال ضد بشری قاطعانه اعتراض کرد. نهاد کودکان مقدمند از همه سازمانها و نهادهای انساندوست و مدافع حقوق انسان می خواهد که به این توحش قرون وسطائی حکومت اسلامی اعتراض کنند. نباید گذاشت که رژیم اسلامی این هشت نو جوان را اعدام کند. ما مردم، ما زنان و مردان آزادیخواه می توانیم با اعتراضات گسترده خود علیه جنایتکاران حکومت اسلامی مانع از اعدام این 8 نوجوان بشویم. باید از همین امروز تا دهم اکتبربرای لغو احکام این 8 نوجوان و برای لغو مجازات اعدام بویژه اعدام کودکان و نوجوانان، به خیابانها بیائیم و صدای اعتراض خود را با نه به حکومت اسلامی و نه به اعدام به گوش جهانیان برسانیم و نگذاریم جمهوری اسلامی این نوجوانان را اعدام کند.
طومار زیر را امضا کنید
http://www.thepetitionsite.com/3/stop-child-execution-in-iran
نهاد کودکان مقدمند
4 اکتبر 2009
12 مهر 1388
READ MORE...

04 October 2009

گزارشهای تکان دهنده در باره قتل دختر نوجوان فراری

خبرگزاری حکومتی ایسکانیوز : مردی که دخترش را در جنوب کشور قربانی خشم خود کرد با تلاش پلیس آگاهی استان هرمزگان دستگیر شد. پلیس اداره آگاهى رودان - از توابع هرمزگان - دوازدهم شهریور 1388 باخبر شد بقایای پیکر یک انسان در بیابان هاى بخش «جغین» درون گودال قرار دارد. بنابراین کارآگاهان به همراه بازپرس کشیک به قربانگاه رفتند و پس از نمونه برداری های لازم ، استخوان هایی که با سنگ و خاشاک پوشانده شده بود به پزشکی قانونی فرستاده شد.
شواهد نشان می داد مدت نسبتا زیادی از جنایت گذشته و پیکر این دختر نوجوان از سوی حیوان های گرسنه دریده شده بود.پلیس در نخستین شاخه از تجسس به بررسی پرونده های دخترانی پرداخت که طی چند ماه اخیر ناپدید شده بودند.در آن بین ، کارآگاهان متوجه شایعاتی پیرامون دختر 15 ساله ای به نام «مهناز» شدند که از رابطه پنهانی او با پسر مورد علاقه اش حکایت داشت.
با طرح فرضیه جنایت خانوادگی ، پدر 40 ساله «مهناز» به نام «یعقوب» به اداره آگاهی فرا خوانده شد و تحت بازجویی قرار گرفت.
این مرد ، ابتدا خود را بی گناه نشان داد اما وقتی فهمید پلیس به اختلاف شدید وی و «مهناز» پی برده است به ناچار لب به بیان حقیقت گشود.
«یعقوب» در بازجویی ها گفت : دخترم با کارهایش آبروی ما را برده و کاسه صبرم از خلاف های او لبریز شده بود.«مهناز» پس از چند روز فرار به خانه برگشت و فهمیدم باردار است.به همین خاطر تصمیم گرفتم این لکه ننگ را پنهان و خودم و خانواده ام را از شر دختر فاسد خلاص کنم.
مجرم در ادامه اعتراف های تکان دهنده ، اظهار داشت : اوایل تابستان امسال بود که «مهناز» را به بیابان هاى «جغین» بردم و ضربه اى به سرش زدم.پس از این که مطمئن شدم دخترم مرده ، جنازه اش را داخل چاله اى دفن کردم و به خانه ام برگشتم.بعد وانمود کردم او از خانه فرار کرده است و اصلا هم از کارم پشیمان نیستم.
در همین رابطه سرهنگ «اصغر قطب زاده» رئیس پلیس آگاهی هرمزگان اظهار داشت : فرزندکش با صدور قرار قانونی زندانی شده است و تحقیق درباره ادعاهایش ادامه دارد.
اردیبهشت امسال نیز مرد 45 ساله ای به جرم کشتن دخترش در پارسیان - از توابع هرمزگان - بازداشت شد.گزارش ایسکانیوز می افزاید ، قربانی آن جنایت ، دختر 16 ساله ای به نام «مینا» بود که با شلیک گلوله از سوی پدرش «سعید - ع» از پا درآمد.
این مرد در بازجویی ها گفت : با کلتی که تهیه کرده بودم جان «مینا» را گرفتم.او مدام از خانه فرا می کرد و آبروی ما را برده بود.یک پدر باید غیرت داشته باشد
READ MORE...

ایرانیان مقیم خارج می توانند سرپرستی کودکان بی سرپرست را به عهده گیرند

خبرگزاری مهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند کلیه اتباع ایرانی و ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند با رعایت شرایطی، سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست را برعهده گیرند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست موادی از آن را بررسی و تصویب کردند.

نمایندگان مقرر کردند کلیه اتباع ایرانی می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح بر عهده گیرند.

مجلس بر اساس تبصره ای مقرر کرده واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون به خارجیان مقیم ایران در صورتی امکان پذیراست که همزمان متقاضی ایرانی برای امر سرپرستی وجود نداشته باشد .

بر اساس مصوبه نمایندگان ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه ها یا دفاتر حفاظت از منابع جمهوری اسلامی ایران به سازمان بهزیستی تقدیم نمایند.

سفارتخانه ها و یا دفاتر یاد شده موظفند در اجرای این قانون، با سازمان بهزیستی همکاری کنند و سازمان بهزیستی موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی کند.

مجلس بر اساس ماده ای از این لایحه شرایط افرادی را که می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند مشخص کردند.

بر اساس مصوبه نمایندگان زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از 30 سال سن داشته باشند و زن و شوهری دارای فرزند مشروط به اینکه حداقل یکی از آنان بیش از 30 سال سن داشته باشند می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست کنند.

مجلس همچنین مقرر کرد دختران و زنان بدون شوهر، در صورتی که حداقل 30 سال سن داشته باشند، منحصرا حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.

بر اساس مصوبه نمایندگان چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست کنندگان از داشتن شرط گذشت 5 سال از تاریخ ازدواج آنان، مستثنی می شوند.

بر اساس مصوبه نمایندگان اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است.

همچنین بر اساس این مصوبه درخواست کنندگان کمتر از 50 سال سن، نسبت به درخواست کنندگانی که 50 سال و بیشتر دارند، در شرایط مساوی اولویت دارند.

در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد
READ MORE...

در آستانه روز جهاني عليه اعدام٬ خطر اعدام هشت نوجوان محكوم به مرگ

جمهوری اسلامی هشت نوجوان را زیر تیغ اعدام نهاده است
بهنود شجاعي و صفر انگوتي در تهران٬ محمد رضا حدادي ٬ محمد جاهدي٬ رحيم احمدي كمال آبادي و امير امراللهي در شيراز ٬ بهمن سليميان در اصفهان و عباس حسيني در مشهد قرار است بزودي اعدام شوند.
. زير سن ۱۸ سال بوده اند٬ اعتراض كنيد.
بهنود شجاعي و صفر انگوتي در تهران٬ محمد رضا حدادي ٬ محمد جاهدي٬ رحيم احمدي كمال آبادي و امير امراللهي در شيراز ٬ بهمن سليميان در اصفهان و عباس حسيني در مشهد قرار است بزودي اعدام شوند. گفته ميشود بهنود شجاعي٬ محمد رضا حدادي و صفر انگوتي در چند روز آينده اعدام ميشوند.
مردم آزاده٬ مخالفين اعدام در ايران و در دنيا !
جمهوري اسلامي همواره از حربه اعدام براي ارعاب جامعه و مردم معترض استفاده كرده است. اين بار که پایه های اين حكومت جنایت و اعدام زیر امواج خروشان اعتراضات خياباني ميليونها جوان به لرزه درآمده٬ در اين خيال خام است كه با اعدام هشت جوان در چند روز آتي از مردم و جوانان معترض زهر چشم بگيرد. غافل از اينكه مردم و جوانان در ايران٬ به پا خاسته اند براي اينكه نقطه پاياني بر همين جنايات بگذارند. حربه جنايت و شكنجه و تجاوز و اعدام٬ در مقابل مردمي كه جانشان به لب رسيده و خواهان سرنگوني حكومت جانيان هستند٬ ديگر كارساز نيست.
حكومت اسلامي دچار اين توهم است كه ميتواند با استفاده از " تجارب" دوران خميني جلاد٬ مثل روزهاي سياه سال شصت٬ با بنا کردن چوبه هاي دار و بساط شکنجه و کشتار دسته جمعی مردم را مرعوب کرد و از اعتراض واداشت.
سران اين حكومت غافلند كه در سي سال گذشته٬ يك دريا خشم و نفرت و انزجار در دلهاي مردم و جوانان انباشته شده و اين جنايات نميتواند اين مردم بپا خاسته و عزم جزم ميليونها نفر در ايران را براي سرنگوني حكومت اسلامي ضعيف كند.
جوانان آزاده٬ زنان و مردان معترض به حكومت اسلامي !
بايد متحدانه علیه این نقشه های شوم و جنایتکارانه به پا خواست و به اين برنامه ريزي براي جنايت ٬ برنامه ريزي براي قتل عمد نوجوانان و قتل فعالين سياسي در كردستان كه خبر آنرا در يك بيانيه اخيرا اعلام كرديم٬ اعتراض كرد. نبايد اجازه دهيم ٬ جوانان و فعالين سياسي و معترضين به حكومت اسلامي را اعدام كنند.
كميته بين المللي عليه اعدام ٬ از همگان دعوت ميكند كه در روزهاي آتي در ايران و در دنيا ٬ بهر طريق ممكن به اين برنامه ريزي براي قتل نوجوانان در ايران اعتراض كنند. ما بايد در سراسر جهان به خيابان آمده و با صداي بلند اعلام كنيم ٬ كه نخواهيم گذاشت هشت نوجوان را در ايران اعدام كنند. ما با صداي بلند اعلام خواهيم كرد٬ نه به اعدام٬ نه به حكومت جنايتكار اسلامي .
جمهوري اسلامي ايران در آستانه روز جهاني عليه اعدام ميخواهد ٬ اين انسانهاي اسير در زندانهايش را بكشد. حكومتي كه رکورد دار اعدام نوجوانان در دنيا قرار دارد.
در روز ۱۰ اكتبر٬ روز جهاني عليه اعدام در ايران و در دنيا به خيابان بياييد و به اين جنايات حكومت اسلامي اعتراض كنيد.

كميته بين المللي عليه اعدام
۴ اكتبر ۲۰۰۹
READ MORE...