25 October 2009

انجمن حمایت از حقوق کودکان نشست ماهانه خود را به موضوع " بررسی خشونت کودکان – اعدام کودکان " اختصاص داده اس

انجمن حمایت از حقوق کودکان نشست ماهانه خود را به موضوع " بررسی خشونت کودکان – اعدام کودکان " اختصاص داده است
، و از علاقه مندان به حقوق کودکان خواسته است تا جهت پاسخ به این فراخوان و همکاری جمعی در این نشست شرکت نمایید
 .
زمان :دوشنبه 4/8/88 18-16
مکان : شریعتی روبروی مخابرات پارک اندیشه فرهنگسرای مدرسه سالن دارالقرآن.

No comments:

Post a Comment