04 October 2009

ایرانیان مقیم خارج می توانند سرپرستی کودکان بی سرپرست را به عهده گیرند

خبرگزاری مهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند کلیه اتباع ایرانی و ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند با رعایت شرایطی، سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست را برعهده گیرند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست موادی از آن را بررسی و تصویب کردند.

نمایندگان مقرر کردند کلیه اتباع ایرانی می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح بر عهده گیرند.

مجلس بر اساس تبصره ای مقرر کرده واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون به خارجیان مقیم ایران در صورتی امکان پذیراست که همزمان متقاضی ایرانی برای امر سرپرستی وجود نداشته باشد .

بر اساس مصوبه نمایندگان ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه ها یا دفاتر حفاظت از منابع جمهوری اسلامی ایران به سازمان بهزیستی تقدیم نمایند.

سفارتخانه ها و یا دفاتر یاد شده موظفند در اجرای این قانون، با سازمان بهزیستی همکاری کنند و سازمان بهزیستی موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی کند.

مجلس بر اساس ماده ای از این لایحه شرایط افرادی را که می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند مشخص کردند.

بر اساس مصوبه نمایندگان زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از 30 سال سن داشته باشند و زن و شوهری دارای فرزند مشروط به اینکه حداقل یکی از آنان بیش از 30 سال سن داشته باشند می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست کنند.

مجلس همچنین مقرر کرد دختران و زنان بدون شوهر، در صورتی که حداقل 30 سال سن داشته باشند، منحصرا حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.

بر اساس مصوبه نمایندگان چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست کنندگان از داشتن شرط گذشت 5 سال از تاریخ ازدواج آنان، مستثنی می شوند.

بر اساس مصوبه نمایندگان اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است.

همچنین بر اساس این مصوبه درخواست کنندگان کمتر از 50 سال سن، نسبت به درخواست کنندگانی که 50 سال و بیشتر دارند، در شرایط مساوی اولویت دارند.

در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد

No comments:

Post a Comment