07 October 2009

اتحادیه آزاد کارگران ایران: در روز جهانی کودک خواهان برچیدن فوری حکم اعدام کودکان بشویم


در روز جهانی کودک خواهان برچیدن فوری حکم اعدام کودکان بشویم
سيستم سرمايه داری عامل كار كودكان است و تمامی كودكان بايد جدای از موقعيت اقتصادی و اجتماعی والدين، نوع جنسيت و وابستگی های ملی و ن‍‍ژادی و مذهبی از امكانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی يكسانی برخوردار شوند

No comments:

Post a Comment