10 October 2009

خاموشی مسئولا‌ن در ارائه آمار مربوط به كودكان كار

روزنامه آفتاب یزد: كودكاني كه هرگز كودكي نكرده‌اند ‌برخي كودكان روزانه 12-10 ساعت در محيط‌هاي كار مرطوب و نامناسب، كارگري مـي‌كـنـنـد. خـصـومـت بـا ‌ديـگـران، ‌انـتـقـام‌گـيـري، پرخاشگري و ساير احساس‌هاي منفي در اثر حس‌هاي تبعيض به وجود آمده در اين ‌كودكان به اوج خود مي‌رسد.13 سال بيشتر ندارد اما تمام خواسته ها وآمالش مثل يك پسر بالاي 25سال است. ‌تمام انگيزه اش شاد كردن خواهر 3ساله خود با خريدن يك عروسك بوده يا شايد هم براي فرار از ‌شكنجه هاي ناپدري، روز و شب به فكر كسب درآمد است. . وقتي كار مي‌كند چهره خشن به خود مي گيرد ‌اما به محض اينكه لحظه فراغ‌از كار مي رسد ، شايد هنگام خواب ، بالش خوابش پـــــــر از اشـــــــك حـــســــــرت روزگــــــار ‌بــــــاشــــــد. ‌به گزارش ايلنا، باز هم يك سال از روز جهاني كودك سال گذشته، سپري شد و روز جهاني كودك ديگري ‌آغاز شد. شايد پدر و مادر كودكي كه هميشه در پنبه بزرگ شده و اجازه نداده‌اند كه قند در دلش آب شود، اين ‌روز را براي كودكشان جشن بگيرند و هديه گران قيمتي را به او تقديم كنند، اما نمي‌توان تا اين حد خوش بين بود چرا كه كودكان بسياري هستنـد كـه حتـي نمـي‌تـواننـد بـرنـامه‌هاي‌ ويژه تلويزيوني اين روز را ‌مشاهده كنند و اين روز را نيز مانند روزهاي ديگر به سختي به صبح مي‌رسانند. ‌كودكان كار در روز جهاني كودك هم از حال و روز خود غافلند و حتي ‌نمي‌دانند مطالبي كه طي سال به كودكان مانند خودشان اختصاص پيدا مي‌كند در چه زمينه‌اي است. ‌سعيد مدني آسيب‌شناس اجتماعي تاكيد مي‌كند: وزارت كار كه متولي اصلي ‌نظارت بر كار كودكان است نه تنها هيچ گزارش مستندي از وضعيت كودكان ندارد، بلكه بازرسان اين ‌وزارتخانه، تنها براي نظارت بر وضعيت گروه‌‌هاي بزرگسال‌ متمركز شده‌اند و بر شرايط كار كودكان نظارتي ‌ندارند به طوري كه كارفرمايان نيز مسائل و شرايط كودكان را از اين بازرسان مخفي نگاه مي‌دارند. ‌وي با بيان اينكه سازمان‌هاي حمايتي مي‌توانند زمينه‌هاي لازم را براي ورود اين كودكان به آموزش فراهم كنند ‌ادامه مي‌دهد: چنانچه در برخي از مناطق محروم، مدارس مناسبي براي ادامه تحصيل كودكان وجود ندارد و يا ‌در مناطق شهري كشور ساعات كار كودكان، اجازه تحصيل به آنها نمي‌دهد، بايد شرايطي فراهم شود كه ‌كودكان بعد از ساعت كار بتوانند ادامه تحصيل بدهند اما در حال حاضر از اين منظر با كاستي‌هاي زيادي ‌روبرو هستيم. ‌آنچه كه مهم جلوه مي‌كند، دستپاچه شدن مسئولان به هنگام دادن آمارهاي مربوط به كودكان كار بوده كه سـعـي ‌مـي‌كـنـنـد ايـن آمـار را از طريق آخرين سـرشمـاري مـربـوط بـه سال 85 مطرح كنند.‌يك عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان ايران نيز مي‌گويد: اينكه در ايران هيچ آمار ‌مشخصي در اين ارتباط وجود ندارد خودش به تنهايي معضل جديدي است و اگر آماري در اين زمينه ارائه ‌مي‌شود ناقص بوده و قابل استناد نيست، شايد به دليل قابل اطمينان نبودن آمارهاست كه كمتر مسئولي براي ارائه ‌آمار لب به اظهارنظر مي‌گشايد. ‌وي ادامه مي‌دهد: مطابق با آخرين آمارها بيش از سه ميليون كودك بازمانده از تحصيل و ترك تحصيل كــــرده ‌وجــــود دارد كــــه بـــه دلـيـــل فـشـــارهـــاي اقتصادي موجود ، راهي جز اشتغال ندارند. ‌كار در كوره‌پزخانه‌هاي جنوب تهران، زباله‌گردي، كار در كارخانه‌هاي ذوب شيشه و ... از جمله ‌كارهاي دشـوار بـراي كـودكـان اسـت كـه عـضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان ايران را مجبور به اظهارنظر در ‌مورد آنها مي‌كند؛ "ايران اگرچه مقابله‌نامه منع كارهاي دشوار براي كودكان را پذيرفته اما در اين زمينه ‌اقدامي انجام نمي‌دهد." ‌اين عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان ادامه مي‌دهد: اين كودكان، كودكي ندارند و كودكي نكردن آنها در آينده گريبانشان را مي‌گيرد و پدر و مادر خوبي براي كودكان خود نخواهند بود چرا كه از نعمت كودكي كردن محروم شده‌اند. ‌همه افراد جامعه وقتي اين كودكان را مشاهده مي‌كنند نگاه موقتي از سر دلسوزي به آنها مي‌اندازند و از ‌كنارشان به سادگي عبور مي‌كنند اما آزارهاي عاطفي و رواني وارد آمده بر روي اين كودكان، قصه ‌پرغصه‌اي دارد. ‌ به دليل سرگرم نشدن اين كودكان به بازي و ‌نشاط، بسياري از احساس‌هاي مـنـفـي در آنـها شكل مي‌گيرد و خصومت با ديــگـــران،‌انـتـقــام‌گـيــري، ‌پــرخــاشـگــري و ســايــر احساس‌هاي منفي در اثر حس‌هاي تبعيض به وجود آمده در اين كودكان به اوج خود ‌مي‌رسد و اگر اين خشم‌ها كنترل نشود، منجر به ايجاد رفتارهاي منفي در آنها مي‌شود.

No comments:

Post a Comment