10 October 2009

مراسم روز جهانی کودک در سنندج برگزار شد


به مناسبت روز جهانی کودک، جمعی از اعضای کانون دنیای شاد برای کودکان، روز گذشته، بنا به سنت هر ساله، در پارک کودک سنندج گرد هم امدند، و این روز را جشن گرفتند. امسال در حالی روز جهانی کودک توسط اعضای کانون جشن گرفته شد، که با محدودیتهای شدید، مقامات از برگزاری مراسمی که هر سال در این روز توسط این کانون و با همکاری تشکلهای دیگر برگزار می شد، ممانعت بعمل اورده بودند. مراسم با حضور جمعی از مردم شهر سنندج و در میان خانواده ها برگزار گردید، که با توجه به محدودیتهای اعمال شده، همچنان مورد استقبال گرم مردم قرار گرفت. شعار محوری مراسم امسال، لغو فوری مجازات اعدام برای کودکان بود

No comments:

Post a Comment