12 October 2009

فردا با بهنود وداع ميكنيم!

دعوت كميته بين المللي عليه اعدام
براي حضور گسترده در مراسم وداع با بهنود شجاعي


امروز پدر بهنود پيكر بهنود را از پزشكي قانوني حكومت جنايتكار اسلامي تحويل گرفت. اعدام بهنود در ايران و در دنيا موجي از خشم و انزجار را عليه حكومت اسلامي دامن زده است. چه بيرحمانه و چه سبعانه اين نوجوان را كشتند و اين جنايت متاسفانه اولين و يا آخرين جنايات اين حكومت نيست.
دنيا امروز ميداند كه اينها كه در ايران حاكم هستند٬ قاتلين مردم ايران هستند. در پرونده سياه اينها قتل هزاران نفر ثبت شده و بويژه قتل صدها كودك و نوجوان. كودكاني كه با يك قفل پلاستيكي بر گردن٬ روانه ميدانهاي مين شدند و جان باختند٬ كودكاني كه در زندانها اعدام شدند و كودكاني كه قرباني فقر و نداري و بي حقوقي و تجاوز به حقوق اوليه خود شدند. اينها بايد سرنگون شوند و جنايت بيرحمانه روز گذشته و قتل بهنود يك دليل محكم ديگر است كه حكومت اسلامي بايد سرنگون شود!

فردا 21 مهرماه با غم و درد عميقي بهنود آخرين قرباني خودمان را بدرقه ميكنيم! بايد هر كدام از ما ميتوانيم در اين مراسم همراه پدر دردمند بهنود و خانواده او باشيم. بايد نشان دهيم آنها را در اين روزهاي سخت تنها نميگذاريم٬ بايد به دنيا اعلام كنيم كه از قتل اين كودكان و نوجوانان منزجر و از حكومت اسلامي متنفريم.
كميته بين المللي عليه اعدام دعوت ميكند كه فردا در دنيا ٬ در هر جايي كه هستيد ٬ با روشن كردن شمع٬ با پخش موزيك و صحبت كردن از بهنود و گراميداشت ياد او٬ به ياد همه كودكان اعدام شده٬ مراسم برگزار كنيد. عكس بهنود و دلارا دارابي و ندا و سهراب را در دست گرفته و در مراكز شهرهاي بزرگ در اروپا و كانادا و امريكا و در هر جايي كه هستيد٬ ياد بهنود و جوانان جانباخته را گرامي بداريد.
بويژه از همه عزيزان در تهران و شهرهاي اطراف دعوت ميكنيم كه راس ساعت هشت و نيم فردا سه شنبه از نشاني انتهاي شيخ بهايي جنوبي٬ خيابان ۶۴ غربي٬ مجتمع ياس پلاك ۴ به سمت بهشت زهرا رفته و دراين مراسم شركت كنند. پيكر بهنود را در قطعه ۱۰۳ رديف ۴۹ قبر ۱۴ دفن خواهند كرد.
خانواده بهنود را تنها نگذاريد!
كميته بين المللي عليه اعدام
۱۲ اكتبر ۲۰۰۹
.

No comments:

Post a Comment