14 October 2009

مرگ سه فرزند، فرجام اختلافات پيچيده يك زن و شوهر

اختلاف يك زن و شوهر كه تاكنون باعث قتل سه فرزندشان شده است اين بار پدر خانواده را به دادگاه كشاند.به گزارش خبرنگار ما پرونده اين خانواده از سال 83 و زماني كه پليس در جريان قتل جواني به نام فرزاد در خرمدشت تهران قرار گرفت، گشوده شد. بررسي ها نشان داد فرزاد به دست برادرش فرهاد به قتل رسيده است. شاهدان جنايت به پليس گفتند؛ جسد فرزاد روي زمين افتاده بود و برادرش فرهاد با دستان خون آلود بالاي سرش ايستاده بود، اما همين كه ما را ديد پا به فرار گذاشت. پليس ساعتي بعد موفق شد فرهاد را در خانه دستگير كند.متهم در بازجويي ها به قتل برادرش اعتراف كرد و گفت؛ پدر و مادرم با هم اختلاف داشتند و مدتي بود كه جدا از هم زندگي مي كردند. من از مادرم حمايت مي كردم و فرزاد حامي پدرم بود. البته خواهر و برادران ديگر هم دو دسته شده بودند، عده يي طرفدار پدرم و عده يي جانبدار مادرم بودند. اين مساله اختلاف شديدي بين ما ايجاد كرده بود. روز حادثه عمويم به خانه مادرم آمد و فحاشي كرد. چاقو برداشتم تا عمويم را بزنم اما مادرم جلوي مرا گرفت. غروب كه بيرون رفتم برادرم فرزاد را ديدم. او با پرخاشگري به من گفت حق نداشتم با عمويم بدرفتاري كنم. اين مساله باعث درگيري بين ما شد و سرانجام با چاقويي كه داشتم فرزاد را زدم. در آن لحظات آنقدر ترسيده بودم كه به خانه مادرم فرار كردم. پس از تكميل تحقيقات پرونده فرهاد به دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد و شعبه 71 آن را مورد رسيدگي قرار داد. در جلسه محاكمه فرهاد منكر قتل برادرش شد اما از آنجايي كه مداركي عليه او وجود داشت، وي با تقاضاي حسن پدر خانواده به قصاص محكوم شد. درخواست حكم قصاص از سوي پدر موجب شد خواهران و برادران مقتول در جلسه دادگاه با هم درگير شوند، اما اين اتفاقات هم باعث نشد حسن از قصاص فرزندش صرف نظر كند و پس از پايان مراحل قانوني فرهاد به دار آويخته شد. پرونده درگيري اين زن و شوهر با مرگ دو فرزند شان بسته نشد بلكه اختلافات ميان فرزندان آن دو شدت بيشتري گرفت تا اينكه سال 85 ماموران باخبر شدند ابراهيم فرزند ديگر اين خانواده به دست پدرش كشته شده است.تحقيقات نشان داد ابراهيم يكي از طرفداران مادرش بود كه در پي اختلاف با پدر خود و خواهران و برادراني كه طرفدار او بودند به قتل رسيده است. مطابق آنچه در پرونده آمده است شاهدان عيني به پليس گفتند؛ زماني كه درگيري بين ابراهيم و پدرش آغاز شد، خواهر ابراهيم و شوهرش جلو آمدند، او را گرفتند و پدرشان با چاقو وي را زد.پرونده سومين پسر كشته شده اين خانواده نيز با شكايت مادر مقتول به دادگاه كيفري استان فرستاده شد و قاضي كوه كمره يي و چهار قاضي مستشار(تردست، سليمان نيا، سالاري و باقري) رسيدگي به آن را آغاز كردند.روز گذشته در جلسه محاكمه حسن، محمدرضا حيدري نماينده دادستان تهران پس از توضيح كيفرخواست اعلام كرد حسن متهم رديف اول و ضارب اصلي است. دختر و شوهر او از نظر دادسرا معاونان در قتل هستند و تقاضاي صدور حكم قانوني براي آنها را دارم. سپس مادر مقتول به عنوان ولي دم براي شوهرش تقاضاي قصاص كرد. وي گفت؛ حسن با من دعوا داشت اما باعث مرگ سه پسرم شد و تعدادي از فرزندانم هم از او حمايت مي كردند و من حالا تقاضا دارم او قصاص شود.سپس حسن در جايگاه قرار گرفت و گفت؛ اگر سه پسرم كشته شدند مقصر من نبودم و مادرشان باعث اين اتفاق ها شد. فرهاد پسرم بود اما اعتياد داشت و به خاطر همين هم وقتي پسر ديگرم فرزاد را كشت، از او گذشت نكردم. ابراهيم هم به من حمله كرد. او مي خواست مرا بكشد و من هم چاره يي نداشتم و بايد از خودم دفاع مي كردم. البته در قتل ابراهيم دختر و دامادم هيچ نقشي نداشتند. حالا هم به سرطان مبتلا شده ام و تحمل زندان را ندارم.بعد از حسن دختر و دامادش در جايگاه حاضر شدند و دست داشتن در قتل را انكار كردند. آنها گفتند ما در خودرويمان بوديم كه درگيري ابراهيم و پدر شروع شد و تا ما برسيم و آنها را جدا كنيم، ابراهيم كشته شده بود.

پس از اخذ آخرين دفاع از هر سه متهم هيات قضات شعبه 74 براي صدور راي پرونده وارد شور شدند.


.

No comments:

Post a Comment