11 October 2009

قطعنامه برای امضا در برگزاری روز کودک در تهران


مجازات اعدام به ویژه اعدام کودکان غیر انسانی ترین شکل تعمدی سلب حیات و زندگی انسان است.
کودکان مجرم نیستند، بلکه تنها انعکاس سرکوب و خشونت اعمال شده بر روح و جسم خویش هستند.
پرداختن به جرم کودکان، قبل از تلاش در جهت حذف علل و عوامل بروز آن، خشوتی علیه آنان است.
ما خواهان تغییر فوری قوانین در جهت لغو اعدام هستیم.

No comments:

Post a Comment