22 December 2009

در باره طرح استقرار دائمی آخوندها در مدارس


در باره طرح استقرار دائمی آخوندها در مدارس

...."استقرار دائمی روحانیان در مدارس" در واقعیت يکی ديگر از دست و پا زدن های این رژیم جهت تثبیت سلطه شوم خود و توسعه فضای ارعاب و سرکوب در جامعه است که مطمئنا با مقابله و مبارزه دانش آموزان و معلمین مبارز به شکست خواهد انجامید، همانطور که تاکنون همه برنامه های ايدئولوژيک و سرکوبگرانه اين رژيم را مقاومت مردمی با شکست مواجه ساخته است.

No comments:

Post a Comment