20 December 2009

متهم ردیف سوم پرونده تجاوز به عنف در لواسان بی گناه است

رضا متهم ردیف سوم پرونده  موسوم به تجاوز به عنف در لواسان است که در زمان بسیار کوتاهی به این پرونده رسیدگی به عمل آمد و دو نفر از متهمین این پرونده به اعدام محکوم شدند.  دادگستری تهران طی اطلاعیه ای اعلام نمود که دو نفر از متهمین این پرونده به اعدام محکوم شده و پرونده متهم ردیف سوم مفتوح است رضا که نوجوانی 17 - 18 ساله است از ترس اینکه اگر خود را معرفی کند بر اثر شنکنجه به زیان خود اقرار خواهد کرد متواری شد و زمانیکه قصد معرفی خود و اعلام بی گناهی اش را داشت با حکم اعدام متهمین ردیفهای اول و دوم مواجه شد.
بارها با شکات این پرونده صحبت شد و آنها صراحتا اعلام کردند که رضا هیچ نقشی در تجاوز نداشته و از وی شکایتی ندارند. دو شاکی پرونده برای اعلام این موضوع به دفترخانه اسناد رسمی رفته و صراحتا اعلام کردند که رضا در تجاوز به عنف نقشی نداشته و شکایتی از وی ندارند.
http://mohegh.blogfa.com/

No comments:

Post a Comment