21 December 2009

کتاب درسی دختران و پسران از سن 9 سالگی متفاوت میشود


کتاب درسی دختران و پسران از سن 9 سالگی متفاوت میشود

خبرگزاری مهر: وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در نظام آموزشی جدید تا سن هفت سالگی تعلیم و تربیت کودک براساس بازی خواهد بود، گفت: اما در 9 سالگی کتب درسی بین دختران و پسران متفاوت خواهد شد.
حمیدرضا حاجی بابايی افزود: مقام معظم رهبری به تحول بنیادین در آموزش و پرورش تاکید کردند و این یعنی ما باید ساختار آموزش و پرورش را تجهیز کرده و در کتب درسی و شیوه تربیت دانش آموزان تحول ایجاد کنیم.

No comments:

Post a Comment