23 September 2009

نجات نوجوان محكوم به قصاص با كمك هنرمندان

این نوجوان به نام مصطفی در 12سالگی هنگام بازی با دوستش بر اثر حادثه یی باعث مرگ او شد و بعد از تحمل شش سال حبس با رسیدن به 18سالگی زمان اجرای حکمش فرارسید اما با پرداخت دیه موجبات آزادی اش فراهم شد.

No comments:

Post a Comment