22 September 2009
خبرگزاری کابل

در ايران اعتراض برای بدست آوردن حق جرم محسوب می شود

• فرمانده ی منطقه ی نيروی انتظامی استان خراسان در گفتگويی با يک خبرگزاری در ايران اعلام کرده است که ما با سعه ی صدر با اتباع افغانی برخورد کرديم. سعه ی صدر ايشان با بازداشت غير انسانی بيش از پانصد تن از هموطنانمان از آن سعه ی صدر های بياد ماندنی است
• خبرنگاران خبرگزاری کابل در ايران در گفتگو با اتباع ايرانی نظر آن ها را جويا شده اند. مردم می گويند که حساب ما از حکومت جداست. تقريبا همه ی افکار آزاد اقدام دولت ايران را در محروم کردن کودکانمان و بکار بردن خشونت محکوم می کنند

همچنان کودکان افغانستان نمی توانند به مدرسه و درس بروند

No comments:

Post a Comment