22 September 2009

کودکان کار نان‌‏آور خانواده‌‏هاي خود هستند، 1/5 تا سه ميليون کودک در سن مدرسه در مدرسه حضور ندارند

بند ماده 32 پيمان‌‏‌‏نامه جهاني حقوق کودک که ايران نيز از امضاءکنندگان آن است بايد حقوق کودک را براي برخورداري از حمايت در برابر بهره‌‏کشي اقتصادي و انجام هر گونه کاري که ممکن است زيان‌‏بار باشد، خللي در تحصيلش وارد آورد و به سلامتي يا رشد جسماني، ذهني، اخلاقي او آسيب برساند به رسميت بشناسد."
در گزارش‌‏هاي سالنامه آمار تائيد شده که برخلاف قانون کار کودکان 10 تا 14 ساله مشغول به کارند و همين‌‏طور تعداد کودکان کار 14 تا 18 ساله نيز رو به افزايش است.
مطابق ماده 188 قانون کار ايران کودکان اجازه فعاليت در کارگاه‌‏هاي خانوادگي را بدون رعايت سن کار دارا هستند
آمارهاي رسمي بيانگر اين موضوع است که حدود 1/3 درصد کودکان ايراني بين شش تا 14 ساله به کار اشتغال دارند که اين رقم در مناطق شهري پنج درصد و در مناطق روستايي به 2/4 درصد مي‌‏رسد

‌ اولين و مهم‌‏ترين عامل به وجود آمدن کودکان کار، فقر است و بر اساس گزارش سازمان جهاني کار کودکان، 34 تا 37 درصد از منابع مورد نياز خانواده‌‏ها را تامين مي‌‏کنند و کار آنان براي خانواده‌‏هايشان بسيار حياتي است.
اين ارگان‌‏ها پاسخگوي عده زياد کودکان کار نيست، زيرا بسياري از اين کودکان در آلونک‌‏ها و فضاهاي بسيار بد به صورت گروهي روزگار مي‌‏گذرانند و حتي به دام اعتياد نيز کشيده مي‌‏شوند.
علت کار کودکان تمايل کارفرماست؛ زيرا کودکان دستمزد کم‌‏تري دريافت مي‌‏کنند. برخي کارفرمايان تمايل دارند از کودکان سوءاستفاده کنند و آنان را با مبالغ کم‌‏تري استخدام کنند.

No comments:

Post a Comment