19 November 2009

بار نظام ولايی بر دوش کودکان کار تصاوير کودکان کار ايران آدامس، جعبه، طناب، بستني، فشفشه برای کودک

/
روشنگری. 17 مهر"8 اکتبر" در سال 1953 از طرف يونيسف به عنوان روز جهانی کودک نام گذاری شد. برخلاف بسياری از روزهای بين المللی مثل روز کارگر در اول ماه مه و روز جهانی زن در 8 مارس، روز جهانی کودک در جمهوری اسلامی ايران ممنوع نيست و کودکان را مانند کارگران و زنانی که در روز بين المللی خود مراسم برگزار می کنند، به بهانه اين روز شلاق نمی زنند.

http://www.roshangari.net/
روشنگری. 17 مهر"8 اکتبر" در سال 1953 از طرف يونيسف به عنوان روز جهانی کودک نام گذاری شد. برخلاف بسياری از روزهای بين المللی مثل روز کارگر در اول ماه مه و روز جهانی زن در 8 مارس، روز جهانی کودک در جمهوری اسلامی ايران ممنوع نيست و کودکان را مانند کارگران و زنانی که در روز بين المللی خود مراسم برگزار می کنند، به بهانه اين روز شلاق نمی زنند.
روشنگری. 17 مهر"8 اکتبر" در سال 1953 از طرف يونيسف به عنوان روز جهانی کودک نام گذاری شد. برخلاف بسياری از روزهای بين المللی مثل روز کارگر در اول ماه مه و روز جهانی زن در 8 مارس، روز جهانی کودک در جمهوری اسلامی ايران ممنوع نيست و کودکان را مانند کارگران و زنانی که در روز بين المللی خود مراسم برگزار می کنند، به بهانه اين روز شلاق نمی زنند.

http://www.roshangari.net/
روشنگری. 17 مهر"8 اکتبر" در سال 1953 از طرف يونيسف به عنوان روز جهانی کودک نام گذاری شد. برخلاف بسياری از روزهای بين المللی مثل روز کارگر در اول ماه مه و روز جهانی زن در 8 مارس، روز جهانی کودک در جمهوری اسلامی ايران ممنوع نيست و کودکان را مانند کارگران و زنانی که در روز بين المللی خود مراسم برگزار می کنند، به بهانه اين روز شلاق نمی زنند.

اما انبوهی از کودکان ايران نيز به نوبه خود وقت و فرصت برای برگزاری يا شرکت در مراسم روز جهانی کودک را ندارند.آنها "کار" دارند و وقت و فرصت برای اين نوع "تشريفات" را ندارند و اغلب اساسا از وجود چنين روزی بی خبرند.

آدامس، طناب، جعبه،بستني، فشفشه، آجيل، اسباب بازی و چيزهايی از قبيل آنها وسايلی است که قاعدتا کودک با آنها بازی ميکند، کام خود را شيرين ميکند، امروز خود را به کمک آنها شاد ميگذراند و با استفاده از تجربه ها و خلاقيت های نهفته در بازی ها و شادی های امروز، فردای روشن خود را می سازد.

اما در رابطه با ميليون ها کودک ايراني، اين جملات "انشا" يی بی ربط است. "وسايل بازی و نشاط کودک" برای آنها ابزار کار است. "امروز"، آنها همراه با جعبه ها و بسته های آدامس، بار نظام ولايی حاکم را بر دوش می کشند، و "فردا" ی آنها يک علامت سوال بزرگ را در مقابل خود دارد.

به اميد آنکه جنبش پرتوان آزاديخواهی که بر پا خواسته است بار نظام اسلامی حاکم را از دوش امروز کودکان بردارد و علامت سوال را از مقابل فردای آنها پاک کند که فردای روشن ايران و کودکان ايران را آسايش امروز کودکان ما می سازد.

No comments:

Post a Comment