19 November 2009

ايجاد پادگانهای نظامی در مدارس ابتدائی

شمس الدين امانتی
November 18, 2009

دست و پا زدن بی فرجام و لجام گسيختۀ مسؤلين رژيم جمهوری اسلامی در پيشگيری از نقش و تأثير نسل جوان ايران در اعتراضات توده ای اخير، مخصوصآ در ايجاد شكاف عميقی كه اين نسل همراه با مبارزات توده های معترض به تماميت اين رژيم طی سه دهه در بدنه و پايه های بنيادی آن ايجاد كرده اند. رژيم را وادار كرده تا به زعم خود از پائين آنهم از مدارس ابتدائی در آينده اين روند اعتراضی نسل جوان را سد كند!؟.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، محمد صالح جوکار رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان گفته است"هدف از ایجاد پایگاه مقاومت در مدارس ابتدائی، گسترش فعالیتهای بسیج در این دوره است چرا که اثر پذیری دانش آموزان در سنین پائین بیشتر از سایر سنین است و بهمین دلیل قصد ترویج و نهادینه کردن تفکر انقلاب و بسیج را در بین دانش آموزان ابتدائی داریم". نامبرده از "٦هزار واحد مقاومت بسیج در مدارس ابتدائی برای اولین بار در ايران خبر داد".
وسپس اضافه كرد،"هم اکنون ٤ میلیون و ٦٠٠ هزار دانش آموز در مقطع راهنمائی و متوسطه و ٣٢٠ هزار فرهنگی و معلم عضو بسیج هستند". دست و پا زدن بی فرجام و لجام گسيختۀ مسؤلين رژيم جمهوری اسلامی در پيشگيری از نقش و تأثير نسل جوان ايران در اعتراضات توده ای اخير، مخصوصآ در ايجاد شكاف عميقی كه اين نسل همراه با مبارزات توده های معترض به تماميت اين رژيم طی سه دهه در بدنه و پايه های بنيادی آن ايجاد كرده اند. رژيم را وادار كرده تا به زعم خود از پائين آنهم از مدارس ابتدائی در آينده اين روند اعتراضی نسل جوان را سد كند!؟.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، محمد صالح جوکار رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان گفته است"هدف از ایجاد پایگاه مقاومت در مدارس ابتدائی، گسترش فعالیتهای بسیج در این دوره است چرا که اثر پذیری دانش آموزان در سنین پائین بیشتر از سایر سنین است و بهمین دلیل قصد ترویج و نهادینه کردن تفکر انقلاب و بسیج را در بین دانش آموزان ابتدائی داریم". نامبرده از "٦هزار واحد مقاومت بسیج در مدارس ابتدائی برای اولین بار در ايران خبر داد".
وسپس اضافه كرد،"هم اکنون ٤ میلیون و ٦٠٠ هزار دانش آموز در مقطع راهنمائی و متوسطه و ٣٢٠ هزار فرهنگی و معلم عضو بسیج هستند".
كسری اين آمار به منظورحقانيت بخشيدن به نيروی شكست خورده بسيج ٢٠ ميليونی سر از مدارس ابتدايی در آورده است.
با جمعبندی سرانگشتی از اظهار نظر اين مزدور رژيم به اين نتيجه خواهيم رسيد. كه رژيم به دنبال اعتراضات توده ای اخير در ايران، دانش آموزان مدارس راهنمائی و دبيرستانی را كه با صرف هزينه و انرژی زيادی در راه آماده سازی اين نسل جوان به قصد نهادينه كردن تفكر انقلاب و بسيج، قطع اميد كرده است.
به همين دليل اين مسؤل بسيجی قاتل و نيرويش كه عملكرد وحشيانه آنها در گذشته و در جريان اعتراضات توده ای اخير بر كسی پوشيده نيست، مغول وار به سراغ دانش آموزان كلاسهای اول تا پنجم مدارس ابتدائی حمله ور شده است. تا به زعم خود از دانش آموزان كلاس اول جهت نهادينه كردن تفكر انقلاب و بسيج استفاده كند.
در تكميل اين پروژه ضد دانش آموزی رژيم، و بنا به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، زهرا پناه روا معاون فرهنگی و دفتر فضاسازی قرآنی اعلام کرد،"حدود 4 هزار نفر به عنوان مدرس تربیت سیاسی در مدارس سطح کشور به زودی فعالیت میکنند". به همين منظور كارشناسان تربيت سياسی آموزش و پرورش فعاليت‌های فرهنگی شايسته‌ای را در راستای مقابله با تهديد‌هائی كه از طرف بيگانگان، دانش‌آموزان را تهديد مي‌كند انجام داده اند. علاوه بر اين وظيفه بايد راه درست مقابله با تهاجم فرهنگی كه يك خطر جدی برای دانش‌آموزان است را توضيح دهند.
رژيم با ايجاد رعب و وحشت، توحش و شكنجه، سركوب و زندانی، تجاوز و اعدام كه همگی آنها از بركت اسلام ارتجاعی جمهوری اسلامی است، ره بجائی نبرده است. نتيجه اين اعمال وحشيانه رژیم در اعتراضات اخير و درميان معترضين به تماميت اين نظام، تظاهرات ميليونی ضد رژيم و به زير كشيدن عكس خامنه ای و به آتش كشيدن آن شد.
خمينی مرتجع ميگويد،"همه سعادت‌ها و شقاوت‌ ها انگيزه‌اش از مدرسه ‌هاست و كليد دست معلمين است".
در نظامی ارتجاعی اين رژيم، شقاوت و درندگی از مشخصات بارز آن بوده و هست. تنها مقوله ای كه در همۀ عرصه های آموزشی در سيستم حكومتی اين رژم غايب است، سعادت و خوشبختی است. از زمان برسر كار آمدن نظام ديكتاتوری جمهوری اسلامی نه اينكه هيچ ارزشی برای معلمين مبارز و فداكار ما قائل نيستيد. بلكه در اغلب موارد كليد سعادت و خوش بختی را با ارعاب، شكنجه و زندانی كردن اين استادان زحمتكش و فداكار از آنها سلب كرديد. و بجای كليد سعادت به دست آنها دستبند زديد، سپس زندانی و به اعدام محكوم كرده ايد. و جای خالی آنها را با مأمورين پرورشی، روحانيون اطلاعاتی و هم اكنون با استقرار ٦ هزار واحد بسيجی به همراه ٤ هزار نفر خبرچين بنام"مدرس تربیت سیاسی" جايگزين، و شروع نافرجامی از سيستم رسمی جاسوسی جديدی را به منظور كنترل و ايجاد فضای رعب و وحشت و نظارت بر رفتار دانش‌آموزان و معلمان در مدارس را آغار كرده ايد.
به منظور تكميل اين پروژه توسط باندهای مافيائی سپاه پاسداران نيز، نه تنها در كوچه و بازار بلكه در داخل مدارس جهت به انحراف كشاندن دانش آموزان اقدام به فروش مواد مخدر كرده ايد. اكنون تصميم گرفتيد آنها را از مدارس اخراج كنيد. و بعد از مدتی نه چندان دور اين جوانان را به عنوان ارازل و اوباش روانه زندانها خواهيد كرد.
با اين نظارت پلیسی، تفتیش عقاید و فساد اداری در اين سيستم آموزشی دينی، موقعيت و جايگاه واقعی معلمان و اتوريته معنوی آنها در جامعه و مخصوصآ نزد دانش آموزان به هيچ وجهی خدشه دار نخواهد شد. بلكه پيشگيری و دخالت پليسی اين جاسوسان رژيم در حيطه فعاليت معلمين و كنترل آنها توسط اين خبرچين هاست كه باعث نگرانی همۀ ما مخصوصآ والدين دانش آموزان خواهد شد. پرورش، و رشد فكری نسل آينده ساز مابا اين همه مشغله های پيچيده، غير ضروری و كهنه پرستانه به كجا ختم ميشود؟ با توجه به همۀ اين محدوديت ها و فشار روزافزون رژيم بر معلمان مبارز و فدا كار ما چگونه تعليم آموزش و پرورش سكولار، مدرن و غيردينی را به دانش آموزان ياد خواهند داد؟ كه بنظر من مسئله ای مهم و قابل بر رسی است. متأسفانه سكوت، عدم دخالت و تفكر نوعی از سازش غالب بر كانون های صنفی معلمان ايران، دست رژيم را برای اجرای اين سيستم غير انسانی تا حدی باز گذاشته است. اميدواريم در اين شرايط حساس انسانهای شريف و آزاديخواه در درون اين تشكلها كه تعدادی از آنها نيز هم اكنون در زندانهای رژيم جمهوری اسلامی به سر ميبرند، در كمك به همكاران و دانش آموزان خود توجه بيشتری مبذول دارند.
استقرار اين نيروهای ضد بشری در مدارس آنهم در سطح ابتدائی هشداری است جدی، نه تنها به والدين دانش آموزان و معلمان مبارزی كه به سرنوشت دانش آموزان خود علاقمند هستند. بلكه به همۀ آزاد انديشانی نيز مربوط خواهد شد، كه مخالف طرح اسلامی کردن مدارس و تبديل آن به پادگانهای نظامی در ايران هستند. تحمیل اين فضای دینی و اجباری از طريق امامان جمعه در مدارس و حضور انواع و اقسام روحانيون جاسوس و متجاوز در مراكز آموزشی، که تاريخآ با مقاومت نسل جوان روبرو شده است. در اين دوره نيز با كسب تجاربی كه همگی ما، مخصوصآ نسل جوان ايران در جريان مبارزات توده ای اخير كسب كرده است راهنمائی است برای مقابله با اين پروژه دينی و ارتجاعی رژيم جمهوری اسلامی در مدارس.
كارگران عزيز، دانشجويان مبارز و مردم شريف و آزاديخواه ايران، دانش آموزان ابتدايی ما جهت پيشگيری از اين طرح ارتجاعی رژيم احتياج به كمك شما دارند.


چهارشنبه ٢٧ آبان ١٣٨٨

No comments:

Post a Comment