25 November 2009

گزارش نگران‌کننده از جرایم دانش‌آموزی


سایت تابناک: نیروی انتظامی اخیرا درباره جرایم دانش‌آموزی در مدارس گزارش تکان‌دهنده‌ای تهیه کرده که وضعیت اجتماعی و فرهنگی دانش‌آموزان را در وضعیت هشدار نشان می‌دهد..
به گزارش تهران امروز، یک نسخه از این گزارش به نهادهای عالی‌رتبه هم ارسال شده و به جهت اهمیت موضوع گزارش مذکور به دولت و وزارت آموزش‌و‌پرورش ارجاع داده شده تا ضمن توجه جدی در برنامه‌ریزی‌ها پیشنهادهای ارائه شده توسط ناجا نیز مورد توجه قرار گیرد.

No comments:

Post a Comment