23 November 2009

تبعيض مضاعف در حق تحصيل كودكان افغان


آمار های ارایه شده از سوی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می دهد که اكنون حدود 328 هزار مهاجر افعانی جویای تحصیل در ایران وجود دارد که از این تعداد تنها 255 هزار نفر موفق به ثبت نام در مدارس و دانشگاه ها شده اند. مسئولان آموزش و پرورش ایران گزارشهای درباره اخراج مهاجران افغان از مدارس طی سال جدید تحصیلی را رد کرده اند ولی هم زمان خبرهایی به گوش می رسد که نشان می دهد دشواری های ادامه تحصیل مهاجران افغان در ایران به ویژه در شهرهایی مانند مشهد و تهران از بین نرفته است. مجموعه ای از عوامل از جمله در اختیار نداشتن کارت تردد، شرایط نامناسب مالی ،عدم تطابق سن کودکان مهاجر با ترتيب سني آموزشي ايران و نداشتن گواهی سلامت اصلی ترین دلایل مدارس برای ممانعت از ثبت نام مهاجران افغان طی سالهای گذشته بوده است. امسال نیز برخی مدارس دلایلی از این دست را در رد درخواست مهاجران برای تحصیل مطرح کرده اند.

No comments:

Post a Comment