11 September 2010

نتايج تکان دهنده بررسی مرگ 500 کودک قربانی آزار جنسی در بلژيک و نقش کليسا


راديوآلمان

کميسيون رسمی تحقيقات در بلژيک با توجه به مرگ بيش از ۵۰۰ قرباني، جزئيات نحوه تجاوز و آزار جنسی به اين کودکان را اعلام کرد. در اين گزارش آمده ا‌ست که سيزده کودک قربانی تجاوز جنسي، خودکشی کرده‌اند و شش نفر ديگر اقدام به خودکشی کرده ولی نجات يافته‌اند. اکثر قربانيان پسر بچه بوده‌اند، ولی تعدادی دختر نيز مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. طبق اين گزارش، آزار جنسی کودکان در ميان کشيش‌ها در سال‌های دهه ۶۰ گسترش يافته و تقريباً در تمامی حوزه‌های اسقفی و مدارس شبانه‌روزی جريان داشته است، اما کليسای بلژيک همواره بر اين ماجراها سرپوش گذاشته است. در طول اين تحقيقات نيز اعضای کميسيون و شاهدان بارها تهديد به مرگ شده‌اند.

No comments:

Post a Comment