06 March 2010

فعالين حقوق کودک همچنان در بند 209 زندان اوين بسر می برند

بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،مريم ضيائی از فعالين کودکان کار و خيابانی بيش از 60 روز است که در بند مخوف 209 زندان اوين بسر می برد.
خانم مريم ضيائی 40 ساله متاهل و دارای 2 فرزند می باشد در تاريخ 10 دی ماه با يورش مامورين وزارت اطلاعات به منزلش دستگير و به بند 209 زندان اوين منتقل شد.مامورين وزارت اطلاعات برای مدتی طولانی منزل او را مورد بازرسی قرار دادند.آنها پس از بازرسی طولانی اقدام به ضبط کيس کامپيوتر،رسيور ماهواره و ساير وسائله شخصی وی کردند.خانم ضيائی چندين هفته از داشتن هرگونه تماس با خانواده و فرزندانش محروم بودند.در اين مدت فرزندان او در شرايط سخت عاطفی بسر می بردند.
از زمان دستگيری خانم ضيائی همسر او آقای منصور حيات غيبی بطور مستمر پيگير و ضعيت و شرايط او بوده و در طی اين مدت به مراکزی مانند، دادسرای انقلاب،دادستانی و زندان اوين مراجعه کرد ولی پاسخ مشخصی به او داده نمی شد. بعد از بيش از 60 روز پيگيری به اين خانواده اطلاع داده شد که هفته آينده در مقابل قرار دادن وثيقه او می تواند از زندان آزاد شود. خانم ضيائی متهم شده است که با رسانه ها در ارتباط بوده و همچنين در ارتباط با سازمان مجاهدين بوده است. در حال حاضر به اکثر فعالين اجتماعي، زنان،دانشجويان،فعالين سياسی و ساير اقشار جامعه بصورت کليشه ای اتهاماتی مانند ارتباط با بيگانه، ارتباط با رسانه ها ،اقدام عليه امنيت ملی و غيره نسبت داده می شود.
در حال حاضری تعدادی از فعالين کودکان کار و خيابانی با يورش مامورين وزارت اطلاعات دستگير و بند مخوف 209 زندان اوين منتقل شدند که نام تعدادی از آنها به قرار زير می باشد؛
1. سعيده ميرزائی 25 ساله فوق ليسانس شيمی ،7 بهمن ماه با يورش مامورين وزارت اطلاعات دستگير و به بند 209 زندان اوين منتقل شد
2. مهدی سليمی والا (آميزش) 22 ساله،10 دی ماه با يورش مامورين وزارت اطلاعات دستگير و به بند 209 زندان اوين منتقل شد
3. آقای بابک نظری 22 ساله،7 بهمن ماه با يورش مامورين وزارت اطلاعات دستگير و به بند 209 زندان اوين منتقل شد
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، يورش به فعالين اجتماعي،دستگيری و انتقال آنها به بند مخوف 209 ،تحت شکنجه های وحشيانه قرار دادن برای وادار کردن آنها به اعتراف جهت پرونده سازی را محکوم می کند و از يونيسف،کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و ساير سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای آزادی فعالين کودک در ايران است.
فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران
13 بهمن ماه برابر با 04 مارس 2010

گزارش فوق به سازمانهای زير ارسال گرديد:
يونيسف
کميساريای عالی حقوق بشر
کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا
سازمان عفو بين الملل

http://hrdai.blogspot.com
http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com

No comments:

Post a Comment