02 October 2010

معلمان حقالتدریسی از آموزش و پرورش اخراج میشوند

معلمان حقالتدریسی از آموزش و پرورش اخراج میشوند


جمعه، ۰۹ مهر ۱۳۸۹ / ۰۱ اکتبر ۲۰۱۰ بنابه گزارشهای رسیده، امسال آموزش و پرورش به برخی معلمان حقالتدریسی در مقطع دبستان اعلام کرده که به آنها نیازی ندارند و در نتیجه آنها را اخراج کرده است. این معلمان که بعضاً تا ده سال سابقه کار داشتند، در شرایط بسیار بدی بهسر میبرند. گفته شده که رژیم در نظر دارد بجای این معلمان حقالتدریسی، معلمان نهضت سواد آموزی را به کار خواهند گرفت. این افراد هم غالباً کسانی هستند که موقع استخدام بجای سنجش سطح سواد و معلومات، تنها از وضعیت خانوادگی و این‌که چند نفر از اقوامشان در جنگ کشته شده و یا چه کسانی در نهادهای دولتی دارند، و این‌که نماز جمعه شرکت میکنند یا نه، سؤال میشود. به عبارتی بجای استخدام افراد شایسته بهدنبال استخدام کسانی بودند که به نظام نزدیکترند و حال این مزدوران را بجای معلمان معمولی استخدام میکنند.

No comments:

Post a Comment