01 October 2010

بر روی سقف خط زیر فقر 3000 مدرسه قرآن باز میشود

بر روی سقف خط زیر فقر 3000 مدرسه قرآن باز میشود
مردمی که در پشت چهره معصوم و بیگناهشان خانه فقر و ت...حقیر بنا شده و صدای خورد شدن استخوانهایشان لای دندانهای تیز و دراکولائی اسلام و سرمایه به گوش میرسد و فرزندان قلم شکسته و زبان بریده اشان در بند و یا بر سر دارند،باید هزینه باز شدن 3000 مدرسه قرآن را نیز متحمل شوند.معاون پرورشی و تربيت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران با اعلام اينکه سه هزار مدرسه قرآنی فعاليت خود را همزمان با شروع سال تحصيلی آغاز کرده اند گفت: برگزاری نماز جماعت جزو برنامه های اصلی دانش آموزان است و مديران نبايد آن را يک برنامه حاشيه ای يا فوق برنامه تلقی کنند.

No comments:

Post a Comment