21 September 2010

عکس خبری/ تکدیگری کودکان یا سوء استفاده از کودکان برای تکدی؟


http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1154703
عکس خبری/ تکدیگری کودکان یا سوء استفاده از کودکان برای تکدی؟
بسیاری از کودکان متکدی کودکان ربوده شده ای هستند که در خدمت باندهای سازمان یافته قرار می گیرند. کودکانی نیز هستند که از سوی والدین خود برای کار و تکدیگری مورد سوء استفاده قرار می گیرند. در چنین مواردی ظاهرا وجود حق ولایتی که قانون برای والدین نسبت به فرزندان در نظر گرفته برخورد و مقابله با آنان را دشوار ساخته است. گرچه ظاهرا سازمانها و ارگانهای مسئول نیز وظایف خود را به فراموشی سپرده اند!  
عکس/ یونس خانی

No comments:

Post a Comment