06 May 2010

همه ساله در جهان ، صدها هزار زن جان می بازند و سه ميليون نوزاد درهفته اول زندگی می ميرند

همه ساله در جهان ، صدها هزار زن جان می بازند و سه ميليون نوزاد درهفته اول زندگی می ميرند
كانون زنان ايرانى : همه ساله، صدها هزار زن جان می بازند و سه ميليون نوزاد درهفته اول زندگی می ميرند چون به خدمات دوران بارداری و ماماهای دوره ديده دسترسی ندارند. دربرابر هر مرگ درد آور هنگام زايمان ، 20 زن ديگر با بيماريها و ناتوانائيهای طولانی مدت مانند فيستولا روبرو می شوند.

درروز جهانی ماما، کنفدراسيون بين المللی ماما و صندوق جمعيت ملل متحد، از دولت های جهان درخواست دارند تا کمبود 350000 ماما در جهان را دردستورکارخود قراردهند .

ثريا عبيد, مدير اجرائی صندوق جمعيت مى گويد: " هيچ زنی نبايد جان خود رابرای زندگی بخشيدن از دست بدهد. بايد برای تربيت ماماهای دوره ديده و ارائه خدماتی که زندگی زنان را نجات می بخشد سرمايه گذاری کنيم و خدمات مامائی را درالويت برنامه ها، سياست ها و بودجه های سلامت قراردهيم.

اگنتا بريجز دبير کنفدراسيون بين المللی ماما نيز معتقد است : " نياز فوری به ماماهای دوره ديده دربسياری از جوامع محلی دور از دسترس که با کمبود آنان روبرو هستند ويا با بحران مواجه شده اند وجود دارد."
. صندوق جمعيت ملل متحد و کنفدراسيون بين المللی ماما همچنين اعلام می دارند که ماما ها در جوامعی که اجازه کارداشته و امکان استفاده از مهارتهای خود را دارند قادر به پيشگيری تا 90 درصد از مرگ و مير مادران هستند و می توانند نقش تمام عياری دردوران بارداری ، زايمان و پس اززايمان ايفا كنند. آنها همچنين نقش بسيار مهمی در ارائه خدمات تنظيم خانواده ، مشاوره و پيشگيری ازانتقال ويروس اچ آی وی ازمادر به نوزاد دارند.

همچنان که جهان به سوی دهمين سال بازبينی اهداف هزاره پيش می رود، هردو اين سازمان ها به تلاش مستمر خود در جلب حمايت مالی هرچه بيشتر هدف های4،5و 6 به منظور کاهش مرگ ومير نوزادان ، بهبود سلامت باروری و مبارزه با اچ آی وی و ايدز ادامه خواهند داد.

ما منتظر سمپوزيوم عالی مامائی از 5 تا 6 ژوئن در واشنگتن و سپس کنفرانس Women Deliver هستيم. هدف سمپوزيوم افزايش آگاهی درباره نقش اساسی خدمات مامائی دردستيابی به هدفهای هزاره4،5 و6 و همچنين بررسی چالشهای موجود دراستانداردهای جهانی در آموزش و مقررات مربوط به ماما ها و تقويت خدمات باروری است.

درروز جهانی ماما، کنفدراسيون بين المللی ماما و صندوق جمعيت ملل متحد بارديگر بر تعهدات خود در همکاری بايکديگربراى بهبود آموزش ، مقررات مربوطه ، وضعيت وشرايط کارماماها درجهان تاكيد كردندد. اين تعهد درراستای تجليل از خدمات مامائی با کيفيت درسراسر جهان و به رسميت شناختن اين نکته که جهان هم اکنون بيش از هرزمان ديگری به خدمات مامائی نيازدارد تازندگی زنان و نوزادان را نجات دهند.
.

No comments:

Post a Comment