09 February 2010

يورش مامورين وزارت اطلاعات به فعالين حقوق کودک و دستگيری تعدادی از آنها

روز 7 بهمن ماه 2 فعال حقوق کودک به نام های خانم سعيده ميرزائی 25 ساله فوق ليسانس شيمی از دانشگاه تهران از فعالين ان. جی . او . دنيايی بهتر که در حال کمک کردن به کودکان کار و خيابانی بود با يورش مامورين وزارت اطلاعات دستگير و به نقطه نامعلومی منتقل شد.
همچنين آقای بابک نظری 22 ساله از ان.جی .او. جهان شايسته برای کودکان بود ولی بدليل پلمپ کردن آن توسط وزارت اطلاعات مدتی است که برای ياری به کودکان کار و خيابانی همکاری خود را با ان.جی. او. مولوی آغاز کرده بود. او حوالی 10:00 صبح مورد يورش وحشيانه مامورين وزارت اطلاعات قرار گرفت و به نقطه نامعلومی منتقل شد
در هفته های اخير مامورين وزارت اطلاعات تعدادی از فعالين کودک را دستگير و در بازداشت خود قرار داده است که از جملۀ آنها خانم مريم ضياء و آقای مهدی آميزش می باشند که در حدود 2 ماه است در بند 209 زندان اوين زندانی می باشند. مامورين وزارت اطلاعات همچنين تعداد ديگری از فعالين کودک را برای مدتی بازداشت کرده و پس از چند روز بازجوئی با ضمانت بطور موقت آزاد کرده اند.
لازم به يادآوری است که اکثر افراد دستگير شده فوق برای دفتر يونيسف در تهران شناخته شده می باشند و بارها با مسئولين دفتر در مورد نحوه کمک به کودکان و تغيير شرايط آنها ملاقاتهايی داشته اند. سکوت و بی عملی دفتر يونيسف در تهران در قبال اين مسئله شگفت انگيز می باشد.فعالين حقوق کودک بارها بصورت کتبی و حضوری با مسئولين دفتر يونيسف تهران مذاکراتی در مورد فشارها و تهديدات وزارت اطلاعات داشته اند و بخصوص در مورد بستن دفتر ان .جی. او جهان شايسته برای کودکان ولی دفتر يونيسف تهران تا به حال از انجام مسئوليتهای خود شانه خالی کرده است و فعالين کودک را در معرض خطر شکنجه و بدرفتاری در بند 209 زندان اوين بی دفاع رها کرده است.
 
http://www.roshangari.net/as/sitedata/20100208171656/20100208171656.html

No comments:

Post a Comment