09 February 2010

با اجرای طرح يارانه ها کودکان بسياری از خانواده های فقيرروانه بازارکار خواهند شد/هم اکنون 3.5 ميليون کودک فقير از چرخه تحصيل خارج هستند.

سهم کودکان فقير از هدفمند کردن يارانه ها
بسيارى از کارشناسان معتقدند با اجراى طرح هدفمند کردن يارانه ها يک انفجار توليد فقر در جامعه به وجود خواهد آمد و بار اصلى تامين نيازهاى خانواده هاى فقير بر دوش کودکان آنها مى افتد. اين در حالى است که به گفته فعالان حقوق کودکان، با اجراى طرح هدفمند کردن يارانه ها و کاهش امکانات توانمند سازى و حمايتى از کودکان پيش بينى مى شود به زودى شرايط کودکان فقير و در معرض آسيب نسبت به شرايط فعلى بدتر شود. على اکبر اسماعيل پور يکى از فعالان حقوق کودکان در اين باره گفت؛ با اجراى طرح هدفمند کردن يارانه ها، در بسيارى از خانواده هاى فقير نيازهاى بهداشتى و آموزشى در دسته چندم قرار مى گيرد و اين باعث مى شود بسيارى از کودکان دست از ادامه تحصيل برداشته و وارد بازار کار و دستفروشى شوند. به گفته او نه تنها اين طرح بر کلانشهرها که بر روستاها هم تاثير مى گذارد و با ورشکسته شدن کشاورزها اغلب روستاييان به شهرها مهاجرت مى کنند و در حاشيه شهرها ساکن مى شوند که اين مساله هم تعداد کودکان کار و خيابان را افزايش مى دهد. از سوى ديگر در بخش هاى مختلف پيمان نامه حقوق کودکان آورده شده است که تمامى کشورهاى عضو بايد شرايطى را براى رفاه حال کودکان فراهم کنند، حال آنکه طرح هدفمند کردن يارانه ها در حالى سال آينده به سمت اجرايى شدن مى رود که در آن اصلاً مصالح کودکان در نظر گرفته نشده است. از طرفى هم آموزش و پرورش به سمت خصوصى سازى مى رود و کودکان مجبور مى شوند به علت فقر خانواده تحصيل را رها کنند و با کار کردن در کارگاه ها يا دستفروشى نيازهاى اوليه زندگى از جمله سوخت و برق خانواده را تامين کنند. 
 
http://www.roshangari.net/as/sitedata/20100207151330/20100207151330.html
 

No comments:

Post a Comment