17 January 2010

زلزله هائیتی! سند بی حقوقی انسانها در جامعه سرمایه داری!
اسماعیل مولودی
January 17, 2010
زلزله و سیل جزو بلایای طبیعی به شمار میآیند و تاکنون بشر نتوانسته برای جلوگیری از آنها کاری جدی بکند و این دردناک است. مسئله بلایای طبیعی وقتی درد ناکتر میشود که در دنیا امکانات برای حفاظت از جان انسانها برابر تقسیم نشده است. جامعه سرمایه داری پایه اش بر نابرابری هاست و در این رابطه هم کشور هایی مثل هائیتی و مردمانی مثل مردم هائیتی نه تنها قربانی بلایای طبیعی میشوند بلکه با توجه به هویت سیستم سرمایه داری ونبودن یک زندگی انسانی در این جوامع ، مردم بیشترین تلفات را میدهند. مردم هائیتی در دوسال اخیر یک دفعه سیل خانه خرابشان کرد و این دفعه زلزله. اگر هنوز انسان نتوانسته جلو بلایای طبیعی را بطور جدی بگیرد، آیا وقتش نرسیده که امکانات دنیا را طوری سازمان داد که تلفات جانی انسانها در اتفاقاتی طبیعی چون زلزله و سیل کم و کمتر شود؟
http://www.azadi-b.com/J/2010/01/post_452.html

No comments:

Post a Comment