01 November 2009

برگزاری دادگاه علی مهین ترابی و وضعیت بغرنج هنگامه شهیدی و آزادی امیر خالقی

امروز ساعت 9 صبح قرار بود تا دادگاه علی مهین ترابی نوجوانی که در سن 16 سالگی به اتهام قتل راهی زندان شده بود برگزار شود. ساعت ده دادگاه با حضور پدر مزدک خدادادیان شروع شد. در این جلسه مجددا علی منکر ارتکاب جرم قتل عمد شد و گفت که مزدک را به سمتش هل داده اند و وی با چاقو به بدن مزدک نزده است. در این جلسه صحبتهای زیادی شد خانم فهیمه حاج محمدعلی هم به عنوان یکی دیگر از وکلای علی حضور داشت. هر دوی ما لایحه دفاعیه خود را تقدیم دادگاه کردیم و من از دادگاه درخواست کردم که از شهود دعوت شود تا اظهارات آنها جهت کشف واقعیت استماع گردد. همینطور درخواست نمودم که گواهی پزشکی قانونی مجددا مورد بررسی پزشکان پزشکی قانونی قرار گیرد. به نظر می رسد دادگاه مجددا تشکیل و اظهارات شهود استماع گردد. در این پرونده واضح و روشن است که قتل عمدی توسط علی رخ نداده است. ولی باید دید نظر دادگاه چیست.

امیر خالقی هم که در سن 16 سالگی مرتکب قتل شده بود امروز از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. امیر خالقی دو بار به پای چوبه دار رفت ولی در نهایت با کمک خیرین و پرداخت وجهی به عنوان دیه اولیاءدم رضایت داده و امیر از مرگ نجات یافت.

پای
.

No comments:

Post a Comment