20 October 2009

ده درصد مدارس دخترانه استتار شدند

مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش از پوشش 10 درصدی مدارس دخترانه در اجرای طرح شاداب سازی مدارس خبر داد. به گزارش ایسنا، طرح «استتار» و «محرم سازی» مدارس دخترانه که بعدها به طرح «شاداب سازی» تغییر نام یافت. در سال 84 برای اولین بار در کشور با اهدافی چون تحکیم بنیادهای اعتقادی دختران از جمله التزام منطقی به حجاب و ارتقای سطح کیفی آموزش جسمی و روانی آنها مطرح شد که البته به دلیل کسری اعتبار، تاکنون در شمار کمی از مدارس پیاده سازی شده است.
مهری سویزی مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش طرح شاداب سازی مدارس دخترانه را دارای پشتوانه کارشناسی و موافق با نظر بسیاری از دانش آموزان و اولیای آنها دانست. .

No comments:

Post a Comment