19 October 2009

کمپین بین المللی علیه اعدام کودکان در شهر تورنتو هم شروع بکار کرد


کمپین بین المللی علیه اعدام در شهر تورنتو، کانادا هم شروع بکار کرده است. ما هر هفته روز های شنبه بنا بر همبستگی با مردم ایران علیه اعدام کودکان یک نقطه از شهر را انتخاب کرده تنها گوشه ای از جنایات جمهوری اسلامی را درمعرض تماشای مردم قرار می دهیم

No comments:

Post a Comment