27 February 2011

هزينه ماهانه هر خانوار شهري، بيش از يك ميليون تومان
ايلنا: هزينه هر خانوار شهرى ايرانى در سال گذشته به بيش از يك ميليون تومان در هر ماه رسيد.
به گزارش خبرگزارى ايلنا، نتايج بررسى بودجه خانوار در مناطق شهرى ايران از سوى بانك مركزى نشان مي‌دهد هزينه ماهانه هر خانوار(به مقياس 3.76 نفر) ايرانى در سال 1388 برابر با يك ميليون و 59 هزار و 500 تومان اعلام شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل افزايشى برابر با 10.1 درصد را نشان مي‌دهد. به اين ترتيب هر فرد در سال گذشته هزينه‌اى برابر با 281 هزار و 781 تومان در هر ماه داشته است.
متوسط هزينه ناخالص سالانه خانوار شهرى در سال گذشته 12 ميليون و 713 هزار و نهصد تومان برآورد شده است. در اين سال متوسط درآمد پولى و غير پولى ناخالص سالانه يك خانوار شهرى نيز 12 ميليون و 394 هزار و نهصد تومان بوده است كه افزايشى 9.5 درصدى را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي‌دهد. بر اين اساس درآمد ماهانه خانوار شهرى ايران در سال گذشته يك ميليون و 32 هزار 900 تومان بوده است. به اين ترتيب خانوار ايرانى با احتساب درآمد پولى و غير پولى خود باز هم كسرى بودجه‌اى برابر با 319 هزار تومان را در سال تجربه كرده است. . بررسي‌ها نشان مي‌دهد از كل درآمدى كه يك خانوار شهرى در سال گذشته به دست آورده است 71.8 درصد درآمد پولى و 28.2 درصد غير پولى بوده است. با احتساب حجم درآمد پولى كسرى بودجه خانوار نسبت به هزينه‌ها به دشت افزايش مي‌يابد. بانك مركزى در توضيح انواع درآمد پولى اعلام كرده است كه اين درآمد شامل درآمد از مزد و حقوق، ‏درآمد از مشاغل آزاد كشاورزى و غير كشاورزي، درآمدهاى متفرقه و درآمد حاصل از فروش كالاى دست دوم است. درآمد غير پولى نيز عبارت از ارزش اجارى مسكن شخصي، در برابر خدمت و رايگان و ارزش كالاها و خدمات در برابر مزد و حقوق، توليد براى مصرف در خانه از محل كسب كشاورزى و غير كشاورزى است.
نتايج بررسي‌هاى بانك مركزى نشان مي‌دهد 79 درصد درآمدهاى غير پولى به ارزش اجارى مسكن شخصى يا مالك نشين اختصاص دارد. اين بدان معناست كه در اين محاسبات ارزش اجارى مسكن شخصى افراد نيز به عنوان درآمد غير پولى محسوب مي‌شود چرا كه در صورت عدم مالكيت مسكن مجبور به پرداخت آن هزينه تحت عنوان اجاره مي‌شدند كه مالكيت محل سكونت از ديدگاه تدوين كنندگان اين گزارش براى خانوار درآمدى غير پولى يا به عبارت ديگر كاهش حجم هزينه را به وجود مي‌آورد. اين درآمد غير پولى 22.3 درصد از كل درآمد پولى و غير پولى خانوارها را شامل مي‌شود.
در سال گذشته 23.7 درصد از هزينه‌هاى خانوار سهم گروه خوراكى ها و آشاميدني‌هاست كه نسبت به سال گذشته 9.8 درصد افزايش يافته است.
در بين اقلام گروه هزينه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها بيشترين سهم از كل هزينه ناخالص معادل 6.3 درصد متعلق به انواع گوشت بود. پس از آن هزينه‌هاى ميوه تازه با 4.5 درصد، آرد و رشته و غلات با 2.6 درصد و شير و فرآورده‌هاى آن و تخم پرندگان با 2.5 درصد در سبد هزنيه‌هاى خانوار قرار داشتند. در سال گذشته 0.4 درصد از هزينه‌هاى خانوار به دخانيات اختصاص داشت كه افزايشى قابل توجه معادل 14.6 درصد را نسبت به سال پيش از آن نشان مي‌دهد.
هزينه پوشاك و كفش خانوارها نيز رشدى برابر با 20.3 درصد افزايش را نشان مي‌دهد. سهم اين گروه از كل هزينه‌هاى خانوار 5.1 درصد اعلام شده است.
نتايج بررسي‌هاى صورت گرفته در بانك مركزى نشان مي‌دهد بيشترين هزينه‌ها مربوط به تامين مسكن، آب و برق و گاز و ... بود كه 31.4 درصد گزارش شده است. سهم بهداشت و درمان5.1 درصد و سهم گروه تفريح و امور فرهنگى 2.7 درصد و سهم حمل و نقل 11.6 درصد بوده است.
در سال 1388 متوسط تعداد افزاد خانوار شهرى 3.76 نفر بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش يافت. توزيع خانوار بر حسب تعداد افراد نيز نشان مي‌دهد در سال گذشته 5.8 درصد خانوارها يك نفرى ، 15.2 درصد دو نفرى و 23.7 درصد سه نفرى بوده‌اند. بيشترين تعداد خانوار شهرى 4 نفرى اعلام شده‌اند كه 27.8 درصد كل خانوارها را از آن خود كرده‌اند. 15.4 درصد خانوارها 5 نفرى ، 6.9 درصد شش نفرى و 3 درصد هفت نفرى و 1.3 درصد هشت نفرى و نيم درصد 9 نفرى گزارش شده‌اند . 0.4 درصد خانوارها در شهرها ده نفر و بالاتر گزارش شده‌اند.

.

No comments:

Post a Comment