12 October 2010

پدری افغانی از تهران از وضع فرزندان اش که به مدرسه راه نمی یابند شکایت اش را از طریق کانال جدید به گوش مردم می رساند زنی از اصفهان در حمایت از مردم افغانی تبار صحبت ها را در همین برنامه تلویزیونی کانال جدید ادامه داده و کیفر خواست زنان و مردم ایران را علیه جمهوری اسلامی اعلام میکند

No comments:

Post a Comment