11 October 2010

نگرانی درباره تنبیه بدنی کودکان در ایران

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/10/101011_l50_physic_punish.shtml
چند روزیست فیلمی از تنبیه بدنی بچه ها در استخر شیرودی تهران در اینترنت دست به دست می شود. در این فیلم مربی شنا چند کودک را کتک می زند. امروز از مدیرکل ورزشگاه شیرودی نقل شد که این مربی شنا اخراج شده و قرار است با کسی هم که فیلمبرداری کرده برخورد شود.
فرزاد کاظم زاده گزارش می دهد

No comments:

Post a Comment