25 April 2010

پرسشنامه كودك! مصاحبه كننده بهنام ابراهيم زاده از جمعيت دفاع از كودكان ارديبهشت 89تهران

نديم پسر بچه اي دوازده سا له اي با قدي كوتاه كه در مسير متروي امام خميني وشهرري داخل مترو مشغول به فال فروشي است خودش ميگويد قريب به چند سالي است كه مدام با اين وضعيت سركارم . پدرم شديد اعتياد داره ونمي تواند كار كند از هنگاميكه ترك تحصيل كردم هنوز نتوانستم دوباره به مدرسه برگردم وهميشه آرزو داشته ام كه به مدرسه وسر كلاس برگردم وي ميگوييد از تفريح وگردش وبازي كه اصلا چيزي نگو از خوردن خورد وخوراك وغذاي دلخواه هم حرفش را نزن كه اينها برايمان غير ممكن است از كاروزحمت كشيدن براي در اوردن لقمه ناني فقط حرف بزن اين وضعيت هزاران كودكي است كه در متروها وخيابانها وكارگاههاي نم دار مرطوب با كمترين حقوق و بيشترين ازارها وسختي ها روزرا به شب وشب را به صبح مي رسانند. And بسياري از اين دست كودكان شبها كارتن خوابند وشب را تا صبح در خيابانها سپري ميكنند با اين حال بيشتر اين كودكان مورد آزارهاي فيزيكي وجنسي نيز قرار ميگيرند. براستي مسبب اين وضعيت اسفناك كودكان كيست؟ تا كي بايد نظاره گر اين وضعيت كودكان باشيم ايا با تاسيس چند njo وگردهم آمدن تعدادي جوان ودانشجو تعداد ديگري از انسانهاي با وجداني كه مفتخرانه قدم براي لغو كار كودك در اين راه نهاده ا ند وبا نوشتن آمار وارقام ومطالب از كودكان و مواردي ديگرماوراي همه گيرو دارها وحمايت نكردنهاي دولتي اين كار تا چه حد امكان پذير است . راههاي مقابله با اين معضل كدامند ؟ وقتي كه بيشترين ساعتهاي روز را توي خونه سپري ميكنم هميشه با خودم ميگويم برم بيرون وچرخي بزنم تا كه شايد دلم واشه ولي واقعا وقتي وارد خيابان وداخل وسايل نقليه خصوصا مترو مي شوي كودكان زير سن قانوني را مي بيني كه ملتمسانه آويزان شلوار پات ميشوند تا تو يا خريد كوچكي ازش بكني ويا چند قدر قازي پول كف دستش بزاري حالت ازهرچه بيرون رفتن وزندگيه بهم ميخورد .

سلام !
ما از طرف جمعيت دفاع از كودكان كارو خيابان آمده ايم ميخواهيم با شما مصاحبه كنيم اين اجازه را به ما مي دهيد ؟ متشكرم .
س 1) اسمت چيه ؟ چند سالته ؟ ساكن كجا هستي؟ اسم اين منطقه چيه؟ چه مقدار سواد داريد؟ترك تحصيل يا در حال تحصيل هستيد ؟ چرا ادامه تحصيل نداديد ؟چه مدت مشغول به كار هستيد ايا فقط سه ما تعطيلي ؟
كلا از چند سالگي وچند ساله مشغول به كار هستيد ؟كي گردش وتفريح ميكني ؟ با خانواده ، دوستان، با چي؟
ج) نديم صالحي هستم دوازده سالمه ساكن پاسداران اسم اين منطقه متروي امام خميني ترك تحصيل كردم نبود پول ودرآمد مدتهاست هميشه كل روز مشغول كارم سه سا له مشغول به كارم. وقت تفريح وگردش كه اصلا نگو و اگر هم باشه با يكي از دوستانم .

2)ساعت چند از خواب بيدار مي شوي وسركار مياي؟ زود بيدار شدن برات اذيت نداره ؟ فاصله كار تا محل كارتان چقدره ! اذيت نمي شويد؟ چه اذيتي ؟
ج) ساعت هفت يا هشت بيدار ميشم بعد از كمي خوردن صبحانه راهي محل كارم ميشم چرا اذيت ميشم ولي چاره اي نداريم مجبورم كار كنم .
س3) شما براي خودتان كار مي كنيد يا صاحب كار داريد ؟ محل كار تون كارخانه يا كارگاه يا مغازه خيابان ، مترو اتوبوس ، يا مزرعه غيره ...؟
ج) براي خودم كه نه براي خانواده من صاحب كاري ندارم در واقع صاحب كارم بابام است سر كار نيام اذيتم مي كند . محل كار من پرسه زدن ودستفروشي در داخل مترو .
س4) برخورد اطرافيانت در محل كار وبيرون از كار در كل مردم آدم بزرگها با شما چگونه است رفتار پدر و مادرتون چگونه است ؟ پدرتون هم مشغول به كاري هستند چند نفرتان مشغول به كاريد ؟
ج) برخورد مردمان عادي تا حدودي خوبه ولي ماموران شهرداري و مترو مدام ما را اذيت و آزار ميدهند مثل توپ ما را به اين ور اون ور شوت ميكنند پدرم اگر سركار نيام اذيت ميكند پدرم مشغول كاري نيست من و ديگر داداشم اون هم در خيابان دستفروشي ميكنيم .
س5) چه انتظاري از اطرافيانت يا در كل از اجتماع داري ؟ دوست داري چطوري باهات برخورد بشه ؟ آيا تا به حال از دست كسي يا پدر ومادر كتك خورده اي ؟ چرا به خا طر چي؟
ج) دوست دارم مردم و ماموران دولتي با ما خوب برخورد كنند وكاري كنند كه ما مجبور به كاركردن نباشيم از پدرم خيلي كتك خورده ام .
س6) در خانواده شما حرف وتصميم گيري با چه كسي است ؟ جند نفريد ؟ چند خواهر وبرادر وچند نفر مشغول به كارند؟ شما با ميل خودتان كار ميكنيد ؟ يا كسي وادارتان ميكند؟ اصلا چرا كار ميكنيد ؟
ج) تو خونه حرف حرف با مادرم است . پنج نفر ما دوبرادر ويه خواهر. وپدرم ومادرم . ما دوتا برادر مشغول به كاريم البته گاهي خواهرم هم مياد با ما كار ميكند مجبورم كه كار كنم پدرم نمي توانند كاركنند خرج خونه را بايد بدهم .
س7) در آمد حاصل از كار شما ماهيانه يا روز مزد يا هفتگي چگونه است ؟ كار در داخل ايستگاههاي مترو وداخل مترو خطري تورا تهديد نمي كند . با اين سن كم وقد كوتاه .
ج) من براي خودم كار ميكنم وبه صورت روزانه كارم را جلو مي برم روزي هفت يا هشت هزار تومان كاسب ميشم . چرا خطر داره ولي چاره اي نداريم جمعيت زياد يا پرت شدن از سكوي مترو به داخل ريل قطار وحتي بعضي ها پولهامون را هم به جيب ميزنند ومي دزدند. وكتك مي زنند.
س 8) در آمد حاصل از كار دريك روز براي شما چقدر است ؟ در ماه چقدر / پولي كه از كار به دست مياري چكارش ميكني / براي خودته يا خانواده يا كمك خرج خانواده ؟
ج) گفتم كه روزي هفت يا هشت هزارتومان در ماه حول وحوش دويست وسي هزار توان پولي را از كار به دست مياريم به خونه ميدهم براي خرجي خونه ومقداري هم براي خودم نگه ميدارم .
س9) پولي كه از كار به دست مياري ومقداري را كه به گفته خودت نگه ميداري صرف چه چيزهاي وچگونه خرج ميكني ؟ از در امدي كه در مياري راضي هستي ؟
ج) مقداري را خرج خريد خوراكي باقيمانده را پس انداز براي خريد دوچرخه نگه ميدارم در كل دوست نداشتم كار كنم
ولي چاره نيست خرجي را بايد من در بيارم . تا حدودي راضي ا
س10) اگر همين الان پول كلاني به دستت برسد با هاش چكار ميكني ؟
ج) يك دوچرخه وكامپيوتر و عروسكي شيك براي خواهرم ميخرم, پدرم را هم به دكتر مي برم بقيه را تو بانك مي ريزم .
س 11) كمي از آرزوهات برايمان بگو چه آرزوهاي را داري ؟ دوست داشتي چكاره بشي كه حالا مجبوري كار كني ؟
ج ) من دوست داشتم دكتر بشم ولي در حال حاضر توانايي مخارج مدرسه را ندارم خيلي دوست داشتم درس را ادامه دهم با صحبتهاي كه شما كردي اميدوارم سال ديگر بتوانم در جمعيت ومدرسه شما بتوانم درس را ادامه بدهم من پيشنهاد شما را به پدرم ومادرم ميگويم .اميدوارم اين اجازه واين توانايي را داشته باشم درس را ادامه بدهم .وقتي تو خيابان بچه هاي رامي بينم كه دست دردست مامان وبابا هاشون راهي مدرسه اند ويا جايي مي روند دلم براي برادرم وخواهرم وخودم واقعا مي سوزه هميشه ميگم كاش كه ما هم وضع مالي مان خوب بود واينقدر اذيت نمي شديم.
س12) يك روز خود را از اول صبح تا غروب برايمان تعريف كن ؟
ج) صبح ساعت هشت از خواب بيدار ميشم اول ميروم نون ميخرم وبعد صبحانه ميخورم فالهامو بر ميدارم راهي سر كار ميشم تا نزديكيهاي ظهر كار وفال فروشي ميكنم ظهر ميروم خونه براي نهار بعد از نهار دوباره راهي سركار تا ساعت هشت ونه شب كار ميكنم .
س13) كودك به كي ميگن و آينده خودت را چگونه مي بيني ؟آيا دغدغه اي در زندگي داري ؟
ج) كسي كه سن كم داشته باشد كودك مي گويند . نمي دونم خيلي دوست دارم به مدرسه بروم ترس اره كه ميترسم به خواسته هام نرسم .نگران وضعيت بابام وخانواده ام هستم .
14) روزي هست كه كار نكني وتعطيل كني وباشي ؟ آن روز چگونه سر ميكني وچكار ميكني ؟ با خانواده جاي مي روي ؟
ج) بعضي مواقع خيلي كم با دوستانم بيرون يا بازي هاي رايانه اي ميروم . (گيم نت ) كمتر با خانواده جايي مي رم اخه بابام.......
س15) به نظر شما كودكان همسن شما بايد كار كنند /؟ چكار بايد بكنند ؟ دوست داشتي طوري ديگه اي زندگي ميكردي ؟ مثلا پسر بچه سرمايه داري بودي واصلا مجبور به كار كردن نبودي ؟ اين وضعيت را نداشتي ؟
ج) فكر ميكنم بايد درس بخوانند ولي من امروز از شما فهميدم كه كودكان زير 18سال نبايد كار كنند ولي آخه چاره اي نيست در آمد كم است خرج بالا بله دوست داشتم وضع مالي خوبي داشتيم ومجبور به كار كردن نبودم .پسر بچه پولداري بودم. راحت به مدرسه وسر كلاس مي رفتم ودرس را ادامه مي دادم.
س16) با توضيحات ما حالا شما هم ميدوني كه كودكان زير هيجده سال نبايد كار كنند ودولت بايد اين كودكان را مورد حمايت وساپورت مالي خود قرار دهند؟ چه انتظاري از دولت ونهادهاي دولتي وبهزيستي داري ؟
ج) اگر دولت اين كار را انجام ميداد من وامثال من هيچ وقت مجبور به كاركردن نبوديم كاش كه حمايتي صورت ميگرفت .ما اينقدر مجبور به كار كردن نبوديم. انتظار اينكه اگر حمايتمان نمي كنند لااقل اذيتمان نكنند ما وقتي ماموران شهرداري ومترو را مي بينيم بايد از ترس آنها خوديمان را قايم كنيم .
س17) حرف وپيامي براي كساني كه مثل خودت كار ميكنند چيه؟
ج) به همه ميخواهم بگويم كه حرف پدر ومادرانشان وبزرگترها را گوش دهند ودرس بخوانند وتا به جايي برسند .
س18) از مسئولين وسازمانها ونهادهاي مدافع ومترقي كودك چه انتظاري وحرفي داري بگو مااينها را منعكس ميكنيم .
ج) بيشتر به وضعيت ما كودكان برسند قيمتها بالاست كمي پايين تر بياورند تا امثال من مجبور به كار كردن نباشند . از شما ودوستانتان هم ميخواهم كه با پدر ومادرم حرف بزنيد كه سال ديگه اجازه بدهند وبيام تومدرسه و جمعيت شما درس وادامه و بخونم...
س20) برايت آرزوي توفيق روزهاي شاد وموفق وفردايي بهتر وشاد وخلاق وبا اميد كه هيچ كودكي مجبور به كار كردن نباشد .
ج ) ممنون از شما ودوستانتان ! .

No comments:

Post a Comment