16 April 2010

مدارس قرآنی سنگال روزانه دستکم 50000 کودک را به گدايی وادار ميکنند.

بی بی سی
يک سازمان برجسته حقوق بشر اعلام کرده است دانش آموزان مدارس علوم قرآنی سنگال، مورد سوءاستفاده های جدی قرار می گيرند و در شرايطی شبيه به بردگی به سر می برند.

در گزارشی که روز پنجشنبه 15 آوريل 2010 (26 فروردين 1389) منتشر شده است، ديدبان حقوق بشر از مقامات سنگال خواسته است که مدارس قرآنی اين کشور را نظام مند کنند و همچنين خواستار برخورد با مدرسانی شده است که از قانون وضع شده برای جلوگيری از وادار کردن افراد به گدايی و همچنين سوءاستفاده از کودکان، تخطی می کنند.

ديدبان حقوق بشر می گويد اغلب مدرسان علوم قرآني، روازنه دست کم پنجاه هزار کودک را به گدايی در خيابان های سنگال مجبور می کنند.

بيشتر اين کودکان زير دوازده سال سن دارند و حتی کودکان چهارساله هم در ميان آنها ديده می شود.

بر پايه گزارش مزبور، اين کودکان در معرض خطر ضرب و شتم و بی توجهی قرار دارند.

آنطور که ديدبان حقوق بشر می گويد برخی از اين مدرسان، سالانه بيش از صد هزار دلار از راه گدايی کسب درآمد می کنند و با استفاده از آموزش های اسلامي، بر استثمار اقتصادی کودکان سرپوش می گذارند.

جامعه مسلمانان و مدرسان علوم قرآنی سنگال از قدرت سياسی و اجتماعی زيادی در اين کشور برخوردار است.

در اين کشور بسياری از خانواده ها کودکان خود را برای تحصيل در امور مذهبی و اخلاقي، به مدارس علوم قرآنی می فرستند.

ديدبان حقوق بشر می گويد در اين نهادها مدرسان مسئوليت پذير و باوجدان زيادی نيز وجود دارد.

اين سازمان می گويد بسياری از خانواده ها هيچگاه متوجه نمی شوند که کودکانشان مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند و برخی از خانواده ها نيز با کمال ميل فرزندان خود را به معلمانی می سپارند که می دانند از کودکان سوءاستفاده می کند.

ديدبان حقوق بشر از مقام های سنگال خواسته است وارد عمل شوند و قانونی را که پنج سال پيش تصويب کردند به اجرا در آورند.

به موجب اين قانون مجبور کردن افراد به گدايی با هدف کسب درآمد، جرم محسوب می شود.

اين سازمان می گويد تاکنون هيچ يک از مدرسان علوم قرآنی مورد پيگرد قانونی قرار نگرفته اند و کسانی که از کودکان سوءاستفاده های جسمی کرده اند مجازات نشده اند.
.

No comments:

Post a Comment