09 March 2010

هزينه زندگى خانوارها در تهران يك ميليون تومان در ماه


هزينه زندگى خانوارها در تهران يك ميليون تومان در ماه
دنياى اقتصاد:استان سيستان و بلوچستان كم هزينه‌ترين استان كشور شناخته شد
نتايج آمارگيرى از هزينه‌ و درآمد خانوارهاى شهرى در سال گذشته نشان مي‌دهد تهران پرهزينه‌ترين و سيستان و بلوچستان كم‌هزينه‌ترين استان‌هاى كشور بوده‌اند.
بررسى مركز آمار ايران در زمينه متوسط هزينه كل سالانه يك خانوار شهرى نشان مي‌دهد كه استان تهران با 121 ميليون و 564 هزار و 232 ريال و به عبارت ديگر بيش از يك ميليون تومان در ماه، بيشترين هزينه را در سال گذشته داشته‌ است.
از سوى ديگر استان سيستان و بلوچستان با 56 ميليون و 420 هزار و 259 ريال و به عبارت ديگر بيش از 460 هزار تومان در ماه، كمترين هزينه را در سال گذشته داشته ‌است. براساس نتايج به دست آمده، استان تهران با 99 ميليون و 799 هزار و 337 ريال و به عبارت ديگر بيش از 830 هزار تومان در ماه، بيشترين متوسط هزينه‌هاى غيرخوراكى سالانه يك خانوار شهرى را داشته است. استان سيستان و بلوچستان با 37 ميليون و 942 هزار و 986 ريال و به عبارت ديگر 361 هزار تومان در ماه، كمترين متوسط هزينه‌هاى غير خوراكى سالانه يك خانوار شهرى را داشته است. استان ايلام با 27 ميليون و 19 هزار و 112 ريال، بيشترين و استان يزد با 14 ميليون و 447 هزار و 157 ريال، كمترين متوسط هزينه خوراكى و دخانى سالانه يك خانوار شهرى را نشان مي‌دهند.
همچنين استان تهران با 115 ميليون و 932 هزار و 727 ريال، بيشترين و استان خراسان جنوبى با 58 ميليون و 493 هزار و 171 ريال، كمترين متوسط درآمد سالانه يك خانوار شهرى را در سال 1387 به خود اختصاص داده‌اند. در اين آمارگيرى هر خانوار 8/3 نفر در نظر گرفته شده است.

No comments:

Post a Comment