08 March 2010

شیوه های فریبکارانه بازجویان وزارت اطلاعات علیه فعالین کودک

نابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تعدادی از فعالین حقوق کودکان کار و خیابانی به دادگاه برده شدند و قرار است با وثیقه وکفالت در روزهای آینده آزاد شوند.
روز شنبه 15 اسفند ماه خانم مریم ضیاء که از فعالین حقوق کودکان کار و خیابانی است از بند 209 زندان اوین به بازپرسی دادگاه انقلاب شهر ری منتقل شد و برای آزادی او قراروثیقه سنگین 30 میلیون تومانی تعیین شده است.
. خانم مریم ضیائی 10 دی ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند مخوف 209 زندان اوین منتقل شد. او بیش از 66 روز است که در بند 209 زندان اوین بسر می برد.یکی از شیوهای رذیلانه و فریبکارانه بازجویان وزارت اطلاعات که علیه خانم مریم ضیاء در بند 209 زندان اوین بکار برده بودند. پس از بازجوئیهای طولانی و مستمر یکی از بازجویان وزارت اطلاعات به او می گوید که قاضی به زندان آمده است و می خواهد شما را اینجا مورد محاکمه قرار دهد. هنگامی که خانم ضیاء را پیش یک آخوندی که خود را قاضی می نامیده برده شد. از او چند سئوال می کند از جمله سئوالات این فرد چند سال فعال کودکان بودید. خانم ضیائی پاسخ می دهد 2 سال و تعدادی سئوالات دیگر. پس از پایان به اصطلاح محاکمه به او گفته می شود که باید فرم سئوال و جوابها را امضاء کند هنگامی که او برگه را مطالعه می کند متوجه می شود که در آن برگه نوشته شده بود که چند سال برای منافقین ( سازمان مجاهدین ) فعالیت کردید.و پاسخ خانم ضیاء که 2 سال فعال کودکان بوده است را فعالیت برای سازمان مجاهدین ثبت می کند که با اعتراض شدید خانم ضیاء مواجه می شود . زمانی که موضوع حضور قاضی در زندان و فریبکاری او را در دادگاه را مطرح می کنند به او گفته می شود که ما در زندان قاضی نداریم و این مسئله غیر واقعیت بوده.
از طرفی دیگر آقای خندان که از فعالین حقوق کودک می یباشد با قرار وثیقه 30 میلیون تومان قرار است آزاد شود .
مهدی سلیمی والا (آمیزش) 22 ساله،10 دی ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد قرار است با قرار کفالت آزاد شود
آقای بابک نظری 22 ساله،7 بهمن ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد قرار است با قرار کفالت آزاد شود
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تهدید و شکنجه های روحی و جسمی و فریبکاری بازجویان وزارت اطلاعات برای پرونده سازی دروغین که بطور سیستماتیک علیه زندانیان سیاسی بکار برده می شود را محکوم می کند و خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران است.


فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
17 اسفند ماه برابر با 8 مارس 2010
http://hrdai.blogspot.com
http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel.:0031620720193 .

No comments:

Post a Comment