03 December 2009

گزارشی از کارتن خوابی در شهرهای ایراروزنامه ابتکار: چند سالي است که کارتن خوابي در شهر زنجان به يکي از مشکلات عديده مردم و در مقياس بزرگ تر جامعه تبديل شده است. اين معضل اجتماعي البته تنها مختص به استان زنجان نيست و به مراتب در استان هاي ديگر و حتي در بعد وسيع تر در کلان شهرها ديده مي شود. اين معضل البته با نزديک شدن به فصل سرما بيش از پيش به چشم مي خورد، به گونه اي که تاکنون در زنجان هيچ گونه اقدام خاصي جهت اسکان اين افراد صورت نگرفته است. در برخي موارد مشاهده شده است که اين افراد براي فرار از سرماي کشنده و وحشتناک شبهاي زمستاني زنجان، به مکان هاي عمومي شهر همانند بيمارستان ها و يا مراکز درماني شبانه روزي پناه مي برند که در اين موارد نيز مسئولان اين مراکز مجبور به بيرون راندن آنها از چنين مراکزي مي شوند. به همين دليل است که شيوع اين پديده در فصول سرد بيشتر از فصل هاي ديگر خود را نشان مي دهد. به هنگام غروب آفتاب و پس از خلوت شدن شهر، مي توان اين افراد را در نقاط مرکزي شهر ديد که به دنبال محل مناسبي براي گذران شب هستند.

No comments:

Post a Comment