18 September 2010

كودكان كار درورودي هاي بهشت زهرا

در ورودي هاي بهشت زهرا صدها كودك هفت الي 15 ساله مشغول به گل فروشي هستند ,مخصوصا عصر پنجشنبه وجمعه ها صبح تعداد آنها خيلي زياد مي شود . اما نكته اي كه وجود دارد به اين كودكان سپرده اند كه هرگز نبايد بگذاريد كسي از شما فيلم و عكس تهيه كند و با ديدن دوربين فرار ميكنند . در مسير برگشت از بهشت زهرا نيز يك سري از اين كودكان به بلال فروشي و ميوه فروشي در حاشيه اتو بان تهران قم و ساير ورودي ها و خروجي هاي بهشت زهرا مشغول هستند . كودكاني كه گاها به التماس مي افتند تا هر طور شده از آنها بلال , گل يا ميوه خريداري شود.

No comments:

Post a Comment