15 May 2010

معلمان زندانی همچنان ممنوع الملاقات هستند

http://www.rahman-hatefi.net/FRANCE/zindan-azadi.jpg
سایت کلمه: خانواده معلمان زندانی امروزجمعه ۱۷ اردیبهشت ماه به درب زندان اوین مراجعه کردند تا با فر زندان وهمسران خود ملاقات داشته باشند.
متاسفانه معلمان زندانی آقایان داوری، هاشمی ، بهشتی، باغانی همچنان ممنوع الملاقات هستند و دراین راستا هیچکس پا سخگو نیست.خا نوا دهای این معلمان در بند نیز همچنان سر گر دانند.
فرزندان خرد سال معلمان زندانی در حا لی که بعضا شاخه های گل با خود آورده بودند تا به پدران دربند خود اهداه کنند ، بعد از ساعتها سر گردانی شا خه های گل را در کنار دیوارهای قطور زندان اوین گذاشتند وبه خا نه بر گشتند چراکه باز ندا آمد که سفیران فرهنگ ودانش کشورهمچنان ممنو الملاقات هستند.

No comments:

Post a Comment