14 January 2010

جان دانش آموزان در گرو رقمي ناچيدانش آموزان روستاي "يسرگچن" شهرستان گنبد كاووس در شرق گلستان مجبورند براي رفتن به مدرسه از عرض رودخانه  گرگانرود (عمق 5 متر) با قايق عبور كنند در حالي  كه ساخت پل در اين مسير هزينه چنداني ندارد. اين تصاوير در زماني گرفته شده كه رودخانه خروشان و مواج نبوده ولي در طول سال هميشه به اين آرامي نيست و اين دانش آموزان حتي در زمان طوفاني شدن هوا بايستي از اين رودخانه خروشان خودشان را به مدرسه برسانند.


No comments:

Post a Comment