28 January 2010

جمع‌آوری بيش از 17 هزار متکدی و بی خانمان

ايلنا:مدير عالی سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران از جمع آوری بيش از 17 هزار متکدی و بی خانمان توسط گشتهای سيار شهرداری خبر داد.
به گزارش ايلنا، محمد جواد روزبهانی مدير عالی سازمان رفاه و خدمات اجتماعی با بيان اين که از ابتدای سال تاکنون شهرداری تهران موفق به جمع‌آوری بيش از 17 هزار متکدی و بی خانمان شده است گفت: اين رقم قابل توجهی است که در کاهش و پيشگيری آسيب‌های بعدی ناشی از حضور اين افراد در سطح شهر موثر است.

مدير عالی سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به فعاليتهای شبانه روزی گشتهای سيار برای جمع آوری متکديان در سطح شهر تصريح کرد: چنانچه متکديان در سطح شهر تهران احساس امينت کنند اقدام به سرقت، پخش مواد مخدر و ديگر جرائم می کنند که با هوشياری گشتها، اين نا امنی باعث کاهش تخلفات شده و امنيت بيشتری برای شهروندان را موجب شده است. And

No comments:

Post a Comment