06 January 2010

احمد بهاری نوجوانی که در 15 سالگی مرتکب جرم شده بود از مرگ نجات یافت

موکلم آقای احمد بهاری که در سن ۱۵ سالگی به اتهام قتل عمد مرحوم ابوالفضل رمضانی بازداشت و از تاریخ ۲۲/۸/۱۳۸۵ در زندان محبوس بود با رضایت اولیاءدم مقتول به نامهای آقای مرتضی رمضانی و خانم فاطمه کورگلی از مرگ نجات و به زندگی بازگشت. در این رابطه افراد خیر و خانواده موکلم مدتها در صدد اخذ رضایت بودند که در نهایت خانواده محترم مقتول از قصاص نفس احمد گذشت نمودند.
موکل در تاریخ  ۲۲/۸/۱۳۸۵ پس از دستگیری در مرجع قضایی اظهار می دارد که:من مقابل منزل نشسته بودم، مقتول و امید به قصد نزاع با من به درب منزل آمدند سعید (مقتول) به من حمله کرد و با یک ضربه چاقوی بلند دست چپ من را مجروح کرد من روز زمین افتادم و با یک ضربه دیگر به کمرم زد من برای دفاع از خود با چاقویی که در اختیار داشتم از ناحیه سینه ضربه ای وارد کردم  و مقتول به زمین افتاد. او در تمام مراحل دادرسی اعلام کرد از خود دفاع نمودم.
ولی متاسفانه علیرغم وجود دلایل قوی و محکمه پسند سه نفر از قضات شعبه ۷۱ دادگاه کسفری استان تهران حکم به قصاص نفس موکل صادر نموده و دو نفر دیگر نظر به دفاع مشروع داشتند که در نهایت شعبه یازدهم دیوانعالی کشور بدون درنظر گرفتن دفاعیات و محتویات پروندهٰ دادنامه صادره از شعبه ۷۱ کیفری استان را تایید می نماید.
امروز اولیاءدم رضایت خود را اعلام و این نوجوان از مرگ رهایی یافت هر چند این نوجوانان مستحق مرگ نیستند ولی متاسفانه چنین احکامی در دادگستری صادر و اجرا نیز می گردد. اخذ رضایت از اولیاءدم چه با پرداخت مبلغی به عنوان دیه و چه بدون آن یکی از راههای نجات محکوم به قصاص است.
از تمام کسانی که در خصوص رضایت از اولیاءدم این پرونده زحمت کشیده و تلاش کردند سپاسگذارم.

No comments:

Post a Comment